HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 923.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

l¤.j[j,» i i· - ­ , ‘ Koi1ingskade`23.C· ­ 15 Oçtober 17909. (
Qi 'Hooggeaehte Heer! Zeer dank ik U voor de toezending van D
Dr Prius wm O‘)*<z11ju ‘w{aarvan- ik de ontvangst op hoogen prijs A
4 ‘ stel Het _ doet mij echter leed, dat U op blz. __5 _mij aanhaalt op ‘
de, wijze als dit geschied is, daar de [lezer er uit moet opmaken, ·« `
_ dat ik eenige ,,onbil·lijke" of',,onzinnige" beschuldiging heb uitge-
f sproken, terwijl ik iirhet aangehaald artikel vcaarlijk niets anders »€
l deed dan de feiten mede te deelen, en"alzoo ,;,tot dejuiste maat van ,
[ H sehuld terug te b<_rengeix".' Op 'hoogen prijs zoude ik daarom
stellen, indien ‘U de goedheid jzou willen hebben jinij mede te g
, j deelen, in hoever ik naar Uw hooggewaardeerd oordeeliin deze faalde. ` j
.` j A - i (Volgde onderteekening), ` N g
,3 ‘ ’ . _ . . .
D, Welwillend als altijdgi antwoordde mij de hooggeaehte i 1
schrijver met een inleidend waardeerend woord, waarop j
Yij echter volgde: I i M ` ~ t I ·
j ,,Vergeef` mij, dat ik mij jmet uwe apprec1at1e der
, j bedoelde ,,feiten°’ niet kan `vereenigen. lk meen in mijn
studie we hebben aangetoond, dat de `zaak anders "in
r ` elkander ziten er niet aan ,,verraadl’, maariaan zwakheid en Z l i
i lichtgeloovigheid, gepaard met onervarenheidi, tedenken is.`° C
ik ,Zeker, die aantooningl heeft plaats gevonden, al kon
in dat resultaat _voor niernand, die eenige studie van den l
betrokken ersoon emaakt heeft iets nieuws eleven
j P g r g ¤
j zijn. Met de uiteenzetting der zaak mij echter niet heb-
'j j bende ingelaten, daarnaar ook niet willende streven, was
nl het-onmogelijk, dat Dr. Blok`s_ mededeelingen bevatt°en
iets czzzciers; gelijk ZHgGel. verrneent..Enkele openbare
feiten heb ik gegeven, die niet_te vveerspreken waren, j
" ookniet weersprokeri zijn, geworden, Het woord verraaci *
dan wel eenige andere gelijksoortige qualifieatievloeide i
Y j daarbij niet uit mijne penj Van daar dan ook, dat mijne j
k besehouwingenr volstrekt onaangetast blijven door ·de
jj _nieuwe mededeehngen van Dr. P. Blok. · _
V. Maar hoe is het dan 'rnogelijk, dat de Hoogleeraar j
i eene bewering volhoudt, die zoo vlak tegenjde waarheid j
indruischt en uit dien hoofde rijst- de" vraag: Heeft hij
j l