HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 820.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

l ~ gebeurde heeft uitgelaten, maar heeft laten praten. Geheel
_ E echter op de hoogte van de geschiedenis der revolutionnaire ·
W beweging in lllèrlerlrmrlsck Lizzzbmg, speciaal van Maas`-
lrlcál, vestigde ik er de aandacht op, hoe gevaarlijk dat j
B jj den publieken geest prikkelend stuk had kunnen werken
` , voor den orde­handhavenden plicht van Maastrichts opper-
9 bevelhebber in die dagen, den generaal Dibbets, wiens
j gezag feitelijk door °s.Prinsen optreden ter zijde werd gesteld.
‘ ~ Reeds alzoo de grondslag van deze studie, dien de
ik door Dr. Blok weggelaten titel ook aangaf, moest er
van zelf toe leiden, dat ik niet in öcscázllrllgiwgeu over
of naar aanleiding van dat stuk trad.
Ik deelde slechts mede, dat het gansehe land, dus ook
l Limburg, dus ook Maastricht, er door in, beroering werd V
W gebracht; dat de Belgische partij ia Maastricht het kon
gebruiken, geenszins dus misbruiken, om Maastricht in de
· ’ beweging te doen deelen, waarvan de Prins zelf in arren
moede immers verklaarde bel boofrl te willen zqh.
i Overigens bepaalde ik mij tot aanhalingen van onder-
i seheidene zeer geziene schrijvers, over den indruk, dien
het stuk op het volk en tot het laatst onder onze beste
j schrijvers, als generaal Knoop, gemaakt had, zonder
overigens in beoordeelingen te treden, slechts verhalende,
Q maar tevens door mij zelf uitdrukkelijk wrakend het uiten
j_ van vermoedens, die door niets werden gestaafd. Niettemin _
heeft vermeld artikel de critiek­- en lang niet altijd op
waardige wijzel- tegen mij reeds in 1903 doen openen.
lk had mij nog gevleid, dat de hoogleeraar Blok met
jl zijne minder gelukkige verwijzing mij niet persoonlijk op
jl het oog had, toen hij zijn noot stelde, maar eigenlijk
ll autoriteiten, waarnaar ik verwees. Uit dien hoofde schreef
ik Z`HgGel. het volgende: .