HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 581.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

t en ïrrr
i

_ . ’s-Gravenhage, Koningskade 23, 19 Oetober 1909.
­


Arm
· de A)01z1`1zHq'ke Vlmzx/zscáe Acezciwzzie j
*21001* Taal- we Le/Zezhrzzc/e «
_ _ Ze Y
_ _ ·Ge1.¢i. i
BIJLAGENZ i d
'Fwitm;
. ~; « l
ää
« A1. J1. H. H ! 1 1
Het Buitenlandseh eerelid Uwer Academie Dr. P.
E i BLOK had de vriendelijkheid mij toe te zenden uit de
Verslagezz en jlleeleciee/i7zge7z van Uw instituut, jaargang
V 1909, een overdruk getiteld D1; PRINS VAN Oimwjic Ze _
Auiïucxláezz in Oa/0/Der J830, i j ,_ ·
j Hoezeer ik die toezending ook waardeerde, werd de 1
4 voldoening.er over weggenomen`, door een geheel onge- ~ i 1
V j paste verwijzing naar een mijner studiën*over hetzelfde i
onderwerp. _ i r
i lk stel de achting Uwer Aeadeiuie te zeer op prijs,
_ dan dat ik stilzwijgend daarin wenseh te berusten, met Y?
_ name waar ik alzoo in den vreemde werd vermeld door _‘ ‘
r een onzer eigene hoogleeraien.
` -Gold het hier een quaestie van appreciatie van mede-
L ~ gedeelde feiten, van eritiek, van gevoelen, het zoude niet K
X .in mij ·rijzen daartegen aldus te reageeren, maar het
r mag niet, zondereenigen feitelijken grond hoegenaamd,
`