HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 969.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

S
19
i houtsnijdend geschrift te publieceren? Laat dit zich niet eenigszins
door gevoelens van persoonlijken aard verklaren? Gijsbert Karels
· jongste zoon was in het gevolg des Prinsen te Antwerpen; die
zoon is tijdens de missie zelf nog eens terug" geweest naar
g 's-Gravenhage om het oordeel des vaders in te winnen. De Prins
l doet intusschen niet, noch waartoe de Koning hem maehtigde,
r noch waartoe G. K. had geadviseerd, l)aar breekt de volksvetront-
waardiging los en nu verdedigt feitelijk (3-. K. niet wat de veront-
5 waardiging had opgewekt, maar hetgeen G. K. geadviseerd had,
I _ dat er zon dienen te geschieden. Dat hij die verdediging op zich
" . nam, kan men begrijpen van den liefhebbenden vader en van het
? voor Oranje altijd kloppend hart; maar het was, en het kon niet
anders zijn, eene ondankbare taak. Daarom noemde ik het (1):
” >>Eene edele daad van hem, die zoo weinig reden had· om
i het hersteld (Jranje lief te hebben; maar ook eene onvrucht-
bare daad tegenover hetgeen Bosscha fraai heeft genoemd: de
rco/zz‘ámM¢ dur ;V:ïiz`01zrz/0 (iccsfe/z‘{f£."
`I Dergelijke gelegenheidsgeschriften kan men soms nog het best
in hunne verstandelijke waarde beoordeelen naar het al of niet
uitkomen der daarin gedane voorspellingen Of het zoo mooi zou
zijn geweest, indien Belgie en Nederland gescheiden hadden
, A voortgcleefd onder een ()ranjekroon, gelijk G. K. betoogde, valt
` _ · natuurlijk niet uit te maken, ofschoon er wel aanwijzingen tot twijfel
t zijn; doch wij lezen tevens in de brochure, dat als de Prins zijne
handen terugtrok, >>een algemeene oorlog in Europa" er >>het
P onvermijdelijk gevolg" van zon zijn! \/at is nu daarvan geworden?
Als een bewijs nog van ’s Prinsen heerlijken invloed wordt er aan
f herinnerd, dat hij wals bij mirakel." de rust in Antwerpen behield,
, terwijl hij niet vertrokken was, of de opstand brak ook daar los.
Voor een gelegenheidsgeschrift zeker goed bedacht, doch het
i verblijf des Prinsen heeft slechts gestrekt om te ;ntwerpcn het
l militair gezag te verlammen en den opstand flink voor te bereiden. ` V
; »l$ezwaarlijk is volste houden", meent l). ll. P. (blz. 3]), :·,dat eene
, aanzienlijke handelsstad in staat van beleg te verklaren, een middel
; van bevrediging zou zijn geweest/’ Toch valt voor dit volhouden
> veel, zeer veel te zeggen. Eene handelsstad lijdt evenzeer door
‘ herhaalde pogingen tot oproer, >>die onderdrukt waren". lloe
‘ sneller men tot onderdruklcing komt, hoe beter. en dat zelfs een _
_ staat van beleg niet uitsluit de mogelijkheid omjegensden vreed-
i zamen handel verzachtend op te treden, heeft l)ibbets’ houding
te Maastricht geleerd. lin dan het slot der brochure, waarin G.1{.
het toch noodig acht er aan te herinneren, dat aialtijd bovendrij­
vende" zijn ’s Prinsen pogingen tot llollands welzijn, >/dat de
' L Prins een llollander is en dat er een llollandsch hart in zijn
boezem slaat". Maar hiermede gaat samen, dat reeds onder de
l ‘ l%ourbons·de Prins gedacht heeft aan den lfranschen troon (Z) en
dat, als den 29*** October l%ä3tl brave Van. llogendorp het goed ·
‘ (lj Op blz. 202 van mijn artikel van l902.
(2) lliervan vele getuigenissen, maar ik verwijs naar het zeer
l goed gedocumenteerde stuk ,,l)e eerste jaren der tweede restau-
l
Y . ,,