HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

jl
proclzuneeren en tegelijk een bestuur te vertegenwoordigen, waar-
van hij het souvereinc hoofd zou zijn. De Prins was geneigd aan
t l te nemen, doch verzocht ’s Konings machtiging. Bij, brief van `
den 13‘l*`“ October kreeg hij de machtiging >>de souvereiniteit,
indien aangeboden, aan te nemen" (1) Dat is dus heel wat anders
g g dan zich aan het hoofd der beweging te stellen! Het eene be- L
js ; teekent het aanvaarden van een toestand als voldongen feit, waaräan l
jl door Noord-Nederland niets meer kon worden veranderd; het
I; andere: oorlog tegen Noord Nederland om tot dien toesta11d te j
5 komen (2). l·loe proiiteeren nu de naar 'waarheid dorstende ge- ,, ·
schiedkundigen van het aldus ontstoken licht? De heer_ Van ,
I. llogendorp in zijne bespreking van Colenbrander's boek schrijft (
nu droogweg over Koning en Prins: >>l·lij had hem geen instructie .
medegegeven, wel bij brief van 13 October toegestaan de souve-
Q reiniteit te aanvaarden, als zij hem aangeboden wordt" En de (
` heer D. B. P. maakt van dit gewichtig schrijven d.d. 13 October
in het geheel geene melding, zoodat er op blz. 25, 26, 27, 113 ,.
_ allerlei averechtsche beschouwingen staan te lezen over ,,de knel-
lende banden", die de Prins verbrak, »>welke hem tegenhielden".
it'. Zeker, de Prins zal de beteekenis van het wreede /z0<y’«z? dar èa-
‘, ïuzg>‘z'1zg niet overdacht hebben, evenmin er aan gedacht hebben ­
de Noord-Nederlandsche kroon op te geven ­- de waarheid zal ï
( wel zijn, dat er in het geheel niet gedacht werdl ---- maar mag ( ·
jl men het Nederlandsche volk verwijten, dat het zulk eenevcreeniging
i -- waarvan de verwezenlijking, na al hetgeen gebeurd was, boven­ (
ig" dien weinig denkbaarmocht heeten ­- volkomen koud liet? VVat
Q. te denken van geschiedbeschrijving, die de billijke verontwaardiging A
·« van ons volk over dat aan het hoofd stellen aldus karakteriseert: ?
;j »Door den haat verblind, ontgloeide de wilde hartstocht in het (
T Noorden over hetgeen als verraad werd gebrandmerkt" (4); of waar
in denzelfden toon l). lä. P. wceklaagt, dat de Prins niet werd ;
. begrepen, dat hij werd miskend en gewantrouwd, »ook waar hij dit i
het allerminst had mogen verwachten" (blz. 30)l 1{enmaal dit valschc l
j standpunt innemendc, baart het geene verwondering, dat de Schrijver (
( met ’n >> Stemmen moeten niet geteld, maar gewogen worden" (blz. 30), (
G. K. van llogendorp laatoptreden met zijne verdedigende bro-
`· chure >»l)e Prins van Oranje, 29 October l83()". De Schrijver is (
i- _ echter niet altijd gelukkig met zijne vergoelijkende zinswendingen.
I lir is hier geene quaestic van stemmen, maar van eene tebeo0r­ j
C; _.; . deelen verhandeling en dan rijst, dunkt mij, onwillekeurig de vraag: `
lloe kon de grijze staatsman, »die met de Belgische Revolutie
blindelings mceliep" (5), er toe komen zulk een uitermate weinig
;·- i
(l) Colcnbrandcr, blz. 190. l
l` ‘ (2) ,,l)e Prins evenwel ging nog veel verder dan de koning hem « ·
( in zijn brief toestond°’; Colenbrander, blz. 193. `
( (3) ln het maandblad ilizzswmz, 13e jaarg. No. 7, April 1906. .
(4) H. van ïïegenrlorp, Dc ï"y?z’sj>z¢gv/ t. ap. blz. 97. J (
Q (5) Prof. P. Fredericq op blz, 117 van zijn ,,Thorbecke vóór §
issov (wee.) ` l
' l
» ’