HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 825.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

le
16
W
hetzelfde onderwerp, van U. K. ll. te ontvangen, en mijne gedachten
Ei gevraagd nopens de daarin bedoelde Kiesveigadering, tot welk
_ einde volgens zijn zeggen, eenige duizenden personen, op den 27'sten
dezer, alhier zouden moeten bijeenkomen.
,,Personeel verantwoordelijk voor de veiligheid der vesting, door
El i Zijne Majesteit aan mij toevextrouud, en die welligt door eene
i , zoodanige talrijke volksvergadering, in omstandigheden gelijk deze, g
X l in de waagsehaal zoude kunnen worden gesteïd, zij hctpmij eer-
biedig veroorloofd, de aandacht van Uwe Koninklijke Hoogheid
f l te mogen vestigen op den tweeledigen moeijelijk met elkander W
overeen te brengen pligt, die aan mij wordt opgelegd? ”
p Maar de Koning had toen reeds aan de Antwerpsche zending _
, , V een einde gemaakt en het opperste gezag in Limburg en Antwerpen
i weer van de gouverneurs in handen van de bevelvoerende generaals
gelegd. De departementschef van Oorlog, Generaal De Eerens,
* g dit denzelfden 20sten October aan Generaal Dibbets meldende, _
pi voegde er aan toe: ,,Ten slotte moet ik Ul·ïEdG. dringend verzoe­ '
jh ken, om, welken indruk zekere proclamatie van Zijne Koninklijke i
Hoogheid den prins van Oranje, die gewis ter Uwer kennis zal
L .‘,. jl zijn gekomen, ook op de gemoederen te Maastricht moge hebben
gemaakt, in allen opzigte met nadruk te blijven voorlgaan, op
`C den eenmaal door U ingeslagen weg tot behoud der vesting ·
j _ Maastricht voor den Koning, kunnende U de plegtige verzeke­_
J ring geven, dat men daaromtrent geheel en al op Uwen ijver
', voor Zijner Majesteits dienst verlaat” {1).
L ’s­l{onings besluiten van den 2()sten ontving Dibbcts eerst den
{ » 28sten Den 30sten antwoordde hij Oorlog van >>dadelijk” het ·
r hem toevertrouwd oppergezag weder te hebben aanvaard, dat
{ ·. van nu af ongeschonden- negen jaren lang in zijne handen zou
blijven en dank waaraan de provincie Limburg een trouvvideel r
van Noord­Ncdcrland is geworden.
ij ’.v-G¢·42ï~z‘1z/zqqc, September 1902. i i
j ' ·· P. H. VAN bnn KEM1>.‘

i
.j . .
l
r (1) Rijksarchief te Nilaastriclit.
#· » ` ‘
`
(Oz»w;gm?rzM·z zu`! De Y`g)?z'.vj>z`zgz·/, 1902. Na 10, Mc, .200 ­ 20g.j
i a