HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 860.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

. 15
­ ,,De Gedeputeerde Staten der provincie Limburg, .
‘ Gezien de behoorlijk gepubliceerde Proklamatie van Zijne
Koninklijke lloogheid den Prins van Oranje, van 16 dezermaand,
waarbij de ingezetenen der provincie, in welke Hoogstdezelve
het gezag uitoefent, toegelaten wordt om deel te nemen aan de
. verkiezingen van afgevaardigden voor het Nationaal'Congres,
hetwelk op handen. is, en zulks op de er//'zz’z· ïuyïcc als in de ove~
r rige provincien; ­
` Overrvegendey dat het van het hoogste belang is, dat in deze ,
gewigtige omstandigheid, alle goede burgers door hunne stem tot heil
des lands het hunne bijdragen.
Vermeenen aan de ingezetenen dezer provincie te moeten doen S
opmerken, dat zij, naar luid der evengemelde Proclamatie, vrijeliji;
kunnen deel nemen aan het kieswerk, waarvan het resulaat het
einde der onlusten. aan welk het vaderland ten prooi is, doet
verwachten.
. ‘ ­ Maastricht, den 21 October 1830.
Present: de Heer S/till/r`7’tZ{7(Ll Gazrzrcrzzwzzr, president; en de
Heeren Liedel, Schoenmaeckers, Kerens, Petit en joppen.
_ De Gedeputeerde Staten voornoemd,
‘ . 1%***** M. nrc Brcrrciqrrriin.
‘ Ter ordonnantie van dezelve,
4 De Griffier der Staten,
W. A. l’1r.r.i;r<A."
Tot dusver had Generaal Dibbets zich aan alles onderworpen.
Wat in zijn gemoed omging, valt slechts te raden. llij was de *
opperbevelhebber; hem washet behoud der stad toevertrouwd. '
4 Hij had zich boven den Gouverneur moeten verklaren met den
staat van beleg, doch door den Prins van Oranje waren de gou-
verneurs weeri zelfstandig gemaakt. Aan het verbijsterd gemeente- .
bestuur was, op diens brieven over afkondiging van de proclamatie
van 16 October en van het provinciaal besluit van Zl October,
door Dibbets den 20““`** en den 22**** geantwoord, dat onder de
gegeven omstandigheden er niet bestonden »bedenkingen, welke
.zulks zouden kunnen verhinderen".
Maar tegenover den Prins zelf toonde de Nederlandsche bevel-
hebber, dat de maat der ergernissen was volgemeten. Schoon
( door veelzeggende, bittere kortheid is de volgende brief, dien
Dibbets reeds den 19‘l"** October aan den Prins had geschreven tl):
»Gisteren in den namiddag heeft een der leden van de gede-
‘ puteerde Staten der provincie Limburg mij ter hand gesteld eene
depêehe van Uwe Koninklijke Hoogheid, gedagteekend den
]7‘l"’* dezer maand, benevens eene daarbij gevoegde proclamatie
van Hoogstdezelve.
i ,,De heer Gouverneur der Provincie heeft mij later mededeeling
gegeven der depêche, welke hij de eer heeft gehad, betrekkelijk
· (1) Uit het Rijksarchief te Maastriclrt.