HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 954.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

l

Z. K. II. den Heere Prins van Oranje, gedagteekend te Antwer­ `
pen den 1.6den dezer maand, open en zonder geleidenden brief.
De stedelijke Raad in denzelfden nzuniddzig vergztderd zijnde,
om over eene annhnngende zaak te raadplegen, is door een der .
ig _ Leden een nnder exemplaar van dezelfde proclzinintie der verga-
dering medegedeeld geworden. Deze niededeeling gaf aanleiding "
tot het vraagpunt of ook dezelve op de inwoners der stad Mans-
·§,” tricht toepasselijk kan zijn. Tevens werd er aangemerkt, dat gemeld ”
stuk alleen door den Prins geteekend en niet gecontrnsigneerd is. ,
‘*Q De reden wnzrrom eenige leden twijfeldeii of deze proclamatie _
op deze stud van toepassing kan zijn, bestaat in den bijzonderen
toestand, waarin dezelve zich bevindt, als hebbende deel uitge-
i_jl` maakt van de voorheen Gencrnliteitslnnden en zijnde als zoodanig
{ii in den jare 1814 in de provincie Noorddärztbïuid ingelijfd geweest,
Q x tengevolge wztarvztn hare afgevzizirdigden dan ook ter provinciale
iig iStaatswergztdering van Noord­Br;tbnnd zitting gehad hebben.
Q, llet gebrek aan contraseign kwznn des te opnierkzainer voor, . '
dat bij besluit van den 9'l"" derzelfder maand, door Z.·K. ll. den
VZ" l’rins van Oranje vastgesteld 'was geworden, dat alle besluiten,
LTU welke door l·loogstdenzelven genomen zullen worden, betrekkelijk
het beheer der aan zijn Bestuur onderworpen provincien niet ‘.‘an 4 ·
L kracht zullen zijn, tenzij zij mede onderteekend door den Minister of `
L f' ander Hoofd vnu het departement, waztrtoe de zaak betrekking heeft.
ln dezen staat van zaken, hebben wij het van onzen pligt gezicht,
ons tot Uwe Koninklijke hlnjesteit te wenden, met eerbiedig ver-
ill zoek om door Uwe Majesteit te mogen worden ingelicht, hoe wij
Il ons in deze behooren te gedragen.
fwi Vij hebben de eer met den diepsten eerbied te zijn,
5 ‘ l; `nn Uwe Majesteit dt. gehoorznamste e·i getrouwste onderdanen,
- />’///lg‘z‘//1a‘z‘i`Z‘z'/’ z`/1 SL`/Zajtä/Le'/1,
jj j G. (I. van Siajvic.
F .. li. V. ltoosiciv.
i` " l¤l(>L'li`l"rlCll, l·`. H.),
f lïn nu verbreidde zich door de stztd het gerucht, dat zeven g
leden van den gcmeenterziad. op initiatief van het lid läatta en
gijj buiten weten van de andere leden, een request nan den Koning
hadden ingediend, houdende, dat bij eene scheiding tusschen Noord
Qjgl V en Zuid de stad Mnzistrielit bij Noord-Nederland mocht blijven.
L De hartstochten waren erdoor in beweging gebracht; Batta werd (
letterlijk uitgespuwd. Bij een gedru_kt stuk vzin den 27‘*"" October
zette hij daarom de zaak uiteen, ten einde zijne medeburgers te
~; overtuigen, hoe weinig hij verdiende »d`etre calomnie et dechire A
i par cjnelcjues personnes, de la niziniere la plus cruelle, ct de voir
ii provorjuer contre moi l`anixnadx4.ersion etla haine de mes concitoyens".
Gedcputeerden der provincie Limburg hadden echter niet ver-
~, meend te moeten wachten op de verzochte inlichtingen des
j Konings. Zij toch beantwoordden ’s Prinsen proclamatie van
gl _ 16 October niet het .volgende besluit (1): jj
(jl) Onder de ,,Binnenlandsche Berigten" der S/mzz‘.r¢‘0zzm7zZ van ‘
30 October.