HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 883.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

. 13
_ i ·Van Slijpe opent de 'Cl`gil<lL)l‘ilff tl); hij laat secretaris Verdu-
chene voorlezen, zoowel 's Gouverneurs brief van·den 17den als
het Koninklijk Besluit van’4 October, waarbij de Prins van Oranje
naar Antwerpen werd gezonden.
In gespannen verwachting, wat er nu verder gebeuren zal,
` vraagt een der leden het woord, niet echter, naar het blijkt, om
over deputatie enhulde-adres te spreken, doch om voor te lezen
I ’s Prinsen proclamatie van 16 October. De Voorzitter zegt toen, ·
dat hij ook het stuk zoo even had o_ntvangen, doch in een _
ander fo r in aat.
Qi XN/at nu? De voorlezer der proclamatie vindt het erg eenvoudig;
V wie het geweest is, blijkt niet; zeker 'n Belgisch gezinde als 'n
Destouvelles, ’n Lekens. ` 7
De I’rins was, blijkens het besluit van 4 October, gezonden
naar de .c:1zz'r/cZy){·t·,g‘¢··zt«z·.rz‘m en Maastricht behoorde daartoe; men
moest dus' de deputatie laten gaan, meende de voorlezer. Klaar
* daarmede’ was het advocaat Batta volstrekt niet eens. Wiel had
inderdaad de stad nooit behoord tot wat men zou mogen noemen
de Uzz/a mrzz U/rw/z/. doch, veroverd door de Staatsclie troepen,
. was ze decl de_r generaliteitslanden geworden en had ze als zoo- ‘
_ danig een geheel uitgemaakt met de VereenigdeLCeven provincien.
Uit dien hoofde hadden dan ook de mogendheden in 1814 dit
deel van het gebied anders behandeld dan de zuidelijke gewesten,
die eerst onder een afgescheiden beheer waren gekomen, terwijl
Maastricht aanstonds tot de administratie van Noord-Braband en ·
. onder de grondwet van 1814 gebracht was. i
De vroede vaderen wisten nu waarlijk niet, wat ze inricsieii
` doen; sommigen waren van oordeel de beraadslagingen over twee
dagen te hervatten; anderen meenden Vader Vit"iem om lloogst-
deszelts meening te vragen en dan eerst over acht dagen weer
bij elkander te komen. Tot dit laatste werd besloten; maar ’t
was op het kantje af: immers, met 7 tegen 7 stemmen.
Burgemeester en Schepenen stelden nog denzelfden avond,
geholpen door Mr. Batta, een adres aan Zijne Majesteit op, dat
den 19der: werd verzonden en aldus luidde:
_; ,,s1a1·:!
­; In den namiddag van dezen dag, is door een der boden van "‘
het provinciaal Bestuur aan een der stadsboden overgelegd, om aai1 ·
ons te worden behandigd, de hier nevensgaande proclamatie van
(6) De aanwezige leden waren: E. V. Roosen (schepen): G. H.
Heerdinck; j. Rouffaer; j. Batta;=]. Brants; G. L. de Rosen;.
F. van Panhuys; H, Neys; Til. Xav. Kerens; A. Engelen;
Destouvelles; j. Bemelman en Aug. Lekens. -- N1/at ik hier verhaal,
vind ik gedrukt achter den jaargang 1830 der lïaastrichtsche
Courant ];’]£l`/{ZZ·i'L'Zl/’ ]’42,/z`z‘/qua, _‘?'0mvm/ rz'; [ez ])l’0Z/2'7Z£'L’ de L2`1xzá0212;e;‘,
_ · waarvan echter reeds d.d. 12 October het laatste nommer was
verschenen ten gevolge van den belegstaat.