HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 881.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

.
mij toe niet veel information te hebben, 11ocl1 uit Holland noch (
iz uit Belgien. Z. K. H. houdt veel omgang met Engelsehe adel,
zooals Lord Sersey, alwaar Z. K. H. de kerstdagen op het land
gaat doorbrengen, ook met de Markies van Vorcester e11 zeer
bijzonder met een Graaf Dorski of d’Orgic, ee11 vreemdeling, *
j waarvan ik eerstdaags meer zal weten"
Terwijl mic riaar/zzc/zz‘zgz· 7/l(Z7`Z‘L’/(Z(Z7’<< --­ dit zijn de woorden van
zijn levensbeschrijver (Z)! ·- in »du siwzz mm het Gmcwicïz"
bevrediging moest zoeken, kwam de koningskeuze in Belgie aan
de orde. En toen, den 11den januari 1831, verscheen V€t11 Londen i )(
ee11 manifest, waarin de Prins zichzelf aanbood voor kazzzäzg rum ’
* ]·?c@2'£’, als veel geschikter dan andere candidaten voor den 11ieu­
wen troo11 (3)! Moeilijk was het voor een lofredend levensbeschrijver
va11 dit alles iets draaglijks te 111E1l{C1'1; maar dewelversneden pen
5 van Hoogleeraar Bosscha stond blijkbaar voor niets »Il ne
rt fallait pas de111a11der au chef futur de la maison de Nassau une Ir
abnégation", meende ook Theodore juste, >>que sa postérite lui
1 ent justemcnt reprochée u11 jour"
._ , II.
Den 18den October 1830 houdt de gemeenteraad van Maastricht
vergadering ter behandeling van de11 hicrvoren vermelden brief
des Gouverneurs Väll Limburg. §lechts 13 va11 de 21 leden zijn
, tegenwoordig; de tijdsomstandigheden hadden reeds verscheidenen
de stad doen verlaten, on1 aan de beweging te Brussel e11 elders
if deel te 11e111en De stad is den 4den door Generaal Dibbets in
i staat van beleg verklaard; i11 hem berust sinds het hoogste gezag;
die 'zich durft roeren, krijgt met 11e111 te doen. De burgemeester,
)( j. G. C. van Slijpe, die eerlang, evenals Dibbets, we__gens zijne
ij verdiensten i11 deze hachelijke tijden tot den adelstand zal worden
1 verheven, heeft bij zich de tot ontbinding aanzettcnde proclamatie
van 16 October des Prinsen van Oranje, die 11ij, even vóór de
vergadering, ontvangen heeft van een der boden van het sepa-
" ratistisch geneigd provinciaal bestuur. Slechts Dibbets’ >>gepant- .
`- serde hand" weerhoudt den Gouverneur, Baron De Bceckman, (
groote dwaashcden te bCg111l1C11.
8 (1) Uit de verz. Vzw ilfamzwz in ’s Rijks Archief te ’s-Gravenhage.
t" (2) Bosscha, bl. 493.
( i (3) Zie het vreemde stuk op bl. 498 van Bossclizfs Lazwz wm;
1 ( lVz'//wm ][.· verder No. 27, Appendix, dl. ll van N`l1ite's Bafgzk
]€a·z»0/zzz‘1`0z1.· bl. 2+1 van ’l`héodore juste`s .)T0z‘c.s‘ ][Z'.$`f0/’!·g'ZlL'A` ci N50-
,g‘r0_/>/zz'g2zc.r 1871; enz. Y .
(4) Zie de verdediging op bl. 5OO v.v. A
O (5) Bl. 24 der Na/1·s.