HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

11 "
>>Men heeft zich niet ontveinsd, dat uit dit aanvankelijk stilzwijgen
eenige ongerustheid nopens de bedoelingen des Bestuurs konde
voortvloeijen, doch thans komen ook die bedoelingen op eene
meer plegtige wijze ter algemeene kennis, en de wensch van hen,
die sedert lang naar de stellige _verklaring haakten, dat hun
vaderland weder die zelfstandige houding aannam, die hetzelve ·
ten gevolge van de zonderlingste omstandigheden eenen tijdlang
had moeten missen; die wensch is thans vervuld. Geen twijfel
dan ook, of de getrouwe Noord-Nederlanders, die reeds lang zulke
r sprekende bewijzen van vaderlandsliefde gegeven hebben, zullen
il hunnen ijver verdubbelen in het ondersteunen van alle pogingen,
x om de vrijheid en onafhankelijkheid van liet dierbaar vaderland
te behoeden en te verzekeren. ‘
l »Zijn er thans menigvuldige en groote opofferingen noodzakelijk
· l - waar het op het heil van den geboortegrond aankomt, is geen ·
{ offer voor den Nederlander ooit te groot geweest. Neen; hartelijke
j ` eensgezindheid en inspanning van alle krachten, zullen ons ook
j thans weder alle gevaren doen overwinnen, en welke offers men
voor het tegenwoordige op het altaar des vaderlands brenge - _
p men vertrouwe, dat dezelve niet onbeloond zullen blijven, wanneer
” eenmaal weder alle hulpbronnen van den Staat onbelemmerd
j kunnen vloeijen,"
I Tegelijkertijd met ’s Konings boodschap van 20 October was
V een besluit genomen, waarbij de opdracht aan den Prins van den
f 4den werd ingetrokken. Den 25sten verliet hij Antwerpen en den
l Zden November ’s­Gravenhage, om zich naar Londen te begeven,
l öaaiwzaïv, schrijft Knoop, >>het in eene soort van ballingschap,
dat hij tegen het Koninklijk gezag was opgestaan en, in den _
` strijd tusschen Holland en Belgie, Holland had verloochend en
g zich bij Belgie had aangesloten". Daar in wroeging, althans in
i zich gekeerd, wilde men hem zich gaarne voorstellen; ja, men
j schreef zelfs, dat hij de hand aan zichzelf had geslagen (2). Onze
{ Minister van justitie Van Maanen wist wel beter. Zijn geheime
i agent »Georg" zond hem in cijferschrift aan het adres van >>De
Heer Muller, laatst Prinsengragt ’s-Hage" het `volgend bericht ’
E uit Londen, gedagteekend 21 December 1830:
l »P. v. O. leeft hier nog al vrolijk, is veel dagelijks uit rijden,
ik gaat genoegzaam alle avonden uit dineren, moet eerst na de
ontmoeting met V. d. Vveyer, dewelk door Bowring bij Z. H.
gebragt is, en welke ontmoeting zeer vernederende voor den P. ·
geweest is, maar dewelke zeer verschillend voorgedragen wordt,
neerslagtig geweest zijn, maar is thans beter gemoed. Z. H.
gevolg adjudanten, so wel als anderen, leven zeer stil en schijnen
(1) Bl. 142 ]{£rz'1mm’z'1zgm. I '
(2) >>Le bruit court", las men in de Brusselsche ]£7/MZ/lfá/ilïlllb/Z
’ van 28 November 1830, >>que le prince d’ Orange désespérant de
sa cause a mis fin a ses jours, se brülant la cervelle d’un coup
de pistolet/’