HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 939.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

10
dat zulke vermoedens, die door niets worden gestaafd, achterwege
hadden moeten blijven.
lr Men kon zich echter destijds niet voorstellen, dat de Prins
_ zich zelfstandig had geleend tot hetgeen de [)a,g‘á0z·è-scl11‘ijver uit
die dagen te recht noemde zulk »eene groote vernedering" (ll:
en zoo steeg hooger en hooger de ergernis des volks tegen den
QJQ Koning, toen niet onmiddellijk na de bekendwording van het stuk
{ de 5/<zçzz‘srmzm1z! zich erover deed hooren. Eindelijk, de11 20sten,
i kwam deze koninklijke boodschap bij de Tweede Kamer in:
3 ,,Uit de proclamatie door Onzcn beminden Zoon, den Prins l
1 ‘ van Oranje, den lóden dezer te Antwerpen uitgegeven, en waar-
` van de aanleidende oorzaken Ons even weinig bekend zijn, als de Q
Q gevolgen daarvan door Ons kunnen berekend worden, blijkt I
l intusschen ontwijfelbaar, dat de erkenning van het`grondwettig ·
ii gezag in de Zuidelijke provincien thans geheel heeft opgehouden. _ f
L, l ln die gesteldheid van zaken, moeten onze zorgen zich van nu l `
voortaan, geheel uitsluitend tot de getrouwe Noordelijke provinciën
;5 bepalen, zoo dat niet slechts derzelver middelen en krachten
ii eeniglijk voor hare belangen zullen worden aangewend, maar alle
maatregelen van het grondwettig gezag alleen die provinciën ’
` betreffen moeten. Naar dit beginsel zullen de voorstellen zijn
ingerigt, die Onzentwege in deze zitting aan uwe Vergadering ,
zullen worden aangeboden; Vij verlangen, dat dezelve ook bij t
` U Edel Mogenden uit dat oogpunt beschouwd en behandeld worden
.,·i` ` en dat U Edel Mogenden zich van nu af, aanmerken, als eeniglijk en l
alleen vertegenwoordigende de Noordelijke provinciën, alles in
afwachting van hetgeen, ten aanzien der Zuidelijke gewesten, met j
E overleg onzer Bondgenooten, zal worden beslist. 3
E En hiermede, lidel Mogende Heeren! bevelen NVij U in Godes
Heilige bescherming. l
`s-Gravenhage, den 20sten October.
` r VVillem." j
Dat was eene verademing, een pak van het gedrukte volkshart.
T. ` »Onder luide toejuichingen van alle de tegenwoordige leden",
boekstaafde het verslag der SZ‘l7(2'Z‘.`CO7ll'¢2'7/E van den Zlsten, besloot jj
_· de vergadering de vorstelijke woorden te doen drukken en rond-
j_ deelen. En in hetzelfde blad verscheen over ’s Prinsen proclamatie
Li onder de >>Binnenlandsel1e I%erigten" de volgende niededeeling:
j >>Dit stuk, hetwelk reeds sedert eenige dagen bekend en in
[ andere dagbladen te vinden was, heeft niet dadelijk in de Smzzis-
. c0z¢rzwz‘ kunnen worden medegedeeld, omdat hetzelve uit zijnen aard
_ tot gewigtige overwegingen van de zijde der Hooge Regering
moest aanleiding geven, gelijk thans ook blijkt uit de koninklijke
nl boodschap, welke hierboven in het verslag der zitting van de
Q i Tweede Kamer van den 20sten voorkomt

(l) Bl. 3lO van De Clercq.