HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 888.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

‘ ' j Y...__l,,_,,._^_, »____ w“___________q·~__‘_")“·-Aaltllrkldl jl Y Y j j E v4A_r_WA:Y
‘ 9
‘ onaflxankelijkheid van uwe gewesten, en die zich thans met u
, vereenigt in uwe pogingen, om nwe staatkundige onafhankelijk-
heid te vestigen ·
i Antwerpen, 16 October 1830.
Vi/illem, 1)/’Z·/[5 rum O/’lZ/{]'{.’.H ­
Zóó (ook met het Fransch in de voorlaatste alinea) las men
. het stuk ­- ww wu]? de <iász·sj>0z'1·", noemt llothomb het -­
in de Sfrzrziscazzzzzzzi van 21 October onder de iiläinnenlandsche
j' Berigten" Smartelijk was de indruk, dien het in llolland
j maakte. >>De proklamatie van den prins", teekende 'Willem de
‘ Clercq ad 27 Octoberlin zijn [)zzgö0z·k aan (3;; »kan niet anders
Z dan bedroevcn. Hij denkt altijd nog aan Braband; altijd nog aux
j belles provinces, en schijnt zich om de provincien, die hem
I waarachtige ` liefde hebben getoond, volstrekt niet te bekreunen.
· j .. Mogten wij die kalmte ontvangen, die van boven daalt."
j ]QzZmZa;_ waarlijk, die was hier wel noodig. Men denke zich eens
, de toestanden goed in. Desertiën zijn aan de orde van den dag.
‘ l Niemand, geen geboren zuidelijke, van den soldaat tot den gene-
] raal, van den commies tot ’s Konings hoogste vertegenwoordigers
l in de provincien, valt meer te vertrouwen. Het gansehe volk in
j het Noorden schaart zich om den Oranjeboom en daar in eens
j zulk eene ontgoocheling . . . >>ZZ'.L’ rimrr zz': tim! rum /ze/zz, rz’z'u.:q`;z
b/ami gestart heef! . . ,"
Maar, over de onvorstelijke redactie heenstappende, ineendexle
brave Van Hogendoip zijne stem tegen de algemeene verontwaar-
L diging te moeten doen hooren, door erop te ivijzen,dat’s Prinsen
stap nog de eenig mogelijke was, om althans Belgie niet geheel
en al van Nederland te zien afgeschenrd. lêene edele daad van
hem, die zoo weinig reden had, om het hersteld Oranje lief
j te hebben; maar ook eene onvruchtbare daad tegenover het-
geen Bosscha fraai heeft genoemd; >>de regtbank der Nationale
i Geestdrift" ·
= Reeds aanstonds bij het bekend worden der proclamatie heeft
j men de schuld ervan willen endosseeren op ’s Prinsen vader. De
j Koning zou, werd gezegd of vermoed, zijn zoon tot het aannemen
{ van een gescheiden Belgie gemachtigd hebben; alleen had de Prins
·· het wat onhandig aangelegd. Zoo sprak 0. a. [Za! [[£Zl!(/c'/.8%/£I{Z’.‘
zóó kwam het aan \/illem 'de Clercq `inog het waarschijnlijkst"
voor; zóó ook stelt NV, Knoop de vraag als seen duister punt",
of de Koning zelf hier »een onwaardig"’ spel speelde Ik vind,
i (1) Esmzi [[1'sZi>1’z'qz1c, dl. 1 (1876l, bl. 31.
‘ (2) Het {/mr/fz2’z· wyiï in al. 3 was, in tegenstelling met het
. origineel, niet met vette letters aangegeven. `
(3) ni. 211.
E läl. 489 van fla! /c"Z’c`il #2/011 llyli//r`//[ r/xxx Ylzwn/u @$52).
i {5) läl. 142 van ,.l;lerinneringen aan de läelgïseh · tlnxxvirteling
van 1330°` (1886). `t Zijn overdrnlcken uit /7; Y`yi:'.«jiz'.gg‘.1' van 1834,
­ _ die later in de Gzr/di‘1m‘</2'tz? zijn verschenen.
' ’%"