HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 956.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB


r
is
F: i
zinrle ingezetenen mogteu worden aangewend om die gedeelten, `
waar de orde gestoord is, onder het wettig bestuur terug te
brengen" ;
Aldus toog deze hooge commissie deu 5den October naar de
E Schelde-stad, de aangewezen tijdelijke residentie, vanwaar het ·
l‘‘r _ verzoeningswerk moest uitgaan.
Ofncieele lichamen zonden derwaarts hulde-adressen aan denk j
Prins voor het welslagen zijner opdracht; en in navolging daarvan j
l meende de Gouverneur van Limburg bij schrijven vziin deu 1_7den ,_ E
L October het i‘Iaastrichtsche gemeentebestuur de vraag te moeten ` i
X doen, of het niet gepast zoude zijn, dat de Raad een adres bij ".
lj , deputatie aan den Prins zond, gelijk zulks door andere _gcconsti­
tueerde machten was gedaan, ter overbrenging van de hulde der . l
` stad en van hare gelukwenschen wegens de bevredigende zending_
ij en van de uitdrukking der verwachting omtrenthaargunstig resultaat. l
bj Een dag te voren was echter de Prins tot een stap gekomen, l
die in het land ontroering zou teweegbrengen. Inziende, dat het . i
­ bij ·het besluit zijns vaders beoogde doel niet werdjbereilzt, ont-
rtl sloeg hij ’s Konings dienaren, dc hem vergezelleude ministers, uit
hunne betrekking van leden der hoofdadministratie van België. op .
grond >>dat deomstandigheden een meer vereenvoudigd bestuur j
” toelieteu, totdat het naar de wenschen der natie op vasten voet
kon gebragt worden". Bovendien, terwijl het militair gezag zich
. in sommige provincieu tot het hoogste had moeten verklaren,
__ gelijk te Maastricht, werden de gouverneurs en gedeputeerden in l
ki, de gewesten, die ’s Prinsen autoriteit erkenden, gemachtigd, om
,:0171/07* az/mz’0n· z‘z1.r.rr/zc;1l*021zs1‘ de zaken ten einde te brengen en, °
Y in geval eene hoogere beslissing vereischt werd, ,2*2%/1 l’c`l`/L/J`?‘7’¢’á`d’.S` ­
ia! kam fu ïuwzziczz. En eindelijk werd in de Fransche en Neder-
l V laudsche talen deze proclamatie afgekondigd:
” UBICLGEN 1 °‘ r g
” Sedert ik bij mijne Proklamatie van den 5den dezer tot u ge- 1
[ sproken heb (2), heb ik uwen toestand zorgvuldig overwogen; ik
. besef denzelven en erken u vojpr een onafhankelijk volk.
lk zal u dus, zelfs in die gewesten, alwaar ik eene groote magt r
'· uitoefen, niet in het minst belemmeren in het gebruik maken van i
je uwe regten als staatsburgers. jj
Verkiest vrijelijk, en op Dl<ïZlCl,I«`1>Iä Wijs als uwe landgenooten ii
in de andere provineien, afgevaardigden tot het Nationaal Kongres, _ ,
hetwelk eerlang zal plaats hebben, en gaat daar over de belangen l
van het vaderland raadplegen. l
{ Ik steil mij in de provincien, die ik bestuur, aan het hoofd der j
beweging, welke u_ tot een nieuwen en vasten staat van zaken j
W leidt, ·die zijne kracht van den aard des volks outleeneu zal (rz’mzz‘ ·
E [zz mzlz`0120/zilá sera la farm).
. Zie daar de taal van ­hem, die zijn bloed gestort heeft voor de `
(1) llet besluit in de tS`mzz1‘smzZrmzZ van 6 October 1830.
Zie de S/mz/rrmzzrmzf van 8 October 1830.
rx;