HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 827.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

BIJLAGE I. C
DE ANTWERPSCHE PRDCLANIATIE DES PRINSEN VAN
ORANJE d.d. 16 OCTOBER 1830 EN DE TERUGSLAG
` .. ERVAN TE MAASTRICHT. «
` , ‘ Ems z‘¢z‘zm·z;g‘e á/rzzzïsgjkic uit 01;.2*2 gcxr:/zz`m’c1zzLv.
. *U« 1.•
De op het einde van Augustus 1830 te Brussel uitgebroken ··
opstand had ‘niet langer dan eene goede maand noodig gehad,
om geheel Belgie van het >>grondwettig gezag", gelijk de regeering
_ i van Koning Nillem I zich in die dagen uitdrukte,. los te scheuren.
Slechts l/[aastricht aan de oostzijde des lands en Antwerpen aan
de westzijde eerbiedigden nog in meerdere en in mindere mate V
de Nederlandsche driekleur. Ginds hield Dibbets haar omhoog;
V hier wist Chassé zich staande te houden.
Bij eene proclamatie van den 5den October had de Koning
· Noord-Nederland tegen zijne zuidelijke onderdanen Za w;zj>m ge-
_ roepen Niettemin was tevensbij een koninklijk besluit van
den vorigen dag ’s vorsten oudste zoon naar Antwerpen afge-
vaardigd, om eene poging te doen de schoone zuidelijke gewesten
langs vredelievenden weg zoo niet voor Nederland, althans voor
­ de dynastie te behouden. >>De tijding van heden", teekent /Villem
de Clercq in zijn dagboek ad Zondag 5 Oct. aan, »is h'et vertrek
{ van den prins van Oranje, om zoo mogelijk Braband nog te
l pacifieeren . . . Allerongelukkigst is, dunkt mij, de indruk dien
deze nieuwe maatregel maken zal._1Zelfs de voorstanders van het
A systeem zullen moeten bekennen, dat het te laat is._Allcs wordt
i hierdoor verlamd wat tot het behoud van het Noorden kan aan-
l gewend worden. De VVerkelijke Schuld viel op 38 pct"
- ’s Prinsen zending was in zoover breed opgenomen, dat men
ag , _ hem' niet minder dan drie leden van het ministerie, referendarissen
p en verder personeel had medegegeven, ten einde tijdelijk in ’s
i Konings naam het bestuur waar te nemen >>over alle die gedeel-
lj ten der zuidelijke gewesten, waar het grondwettig gezag erkend
`I werd", en verder door middelen van bevrediging zooveel mogelijk
` · te bevorderen en te ondersteunen >>de pogingen, die door welge-
N
. ` (1) Zie _SZmz1fsc0m·mzZ 7 October 1830.
(2) Bl. 307 van het Dagboek 1825---1844.
i .