HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 878.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

ii 6
academische rede, waarbij hij den Prins voor U schetste _
j als ,,geen man van koel en helder inzicht, van standvastig
i beginsel, van krachtige overtuiging; veeleer een slachtoffer
D van gebrek aan menschenkennis, van lichtgeloovigheid,
` van zenuwachtige veranderlijkheid, lichtzinnigheid zelfs,
D, afhankelijk van plotselinge opwelbingen, toegankelijk voor
wisselende raadgeving`°; een man van ,,geringe politieke
ervaring en talenten`°, met een ,,te weifelend en meegaand i
karakter"` ,en ,,onvastheid van geest", die ten slotte ,,op
- onberaden wijze en zonder zich nauwkeurig rekenschap
X te geven van wat zijn vader hem had gesehreven°’ aan
i verkeerden raad gehoor gaf. `
Inderdaad mag zulk een als niet berekend voor zijn
lj taak geschetst man en lasthebber ,,,fouten°’ begaan, die
lr men in den‘ persoon wel niet eenige zachtheid, vergevens­ A i
j gezindheid, of hoe men het noemen wil, kan beoordeelen,
1 maar daarmede zijn de fouten zelven niet uitgewischt; aller-
minst onderwerpelijk uitgewischt door ’s Prinsen verkiezings­ i
' manifest van 11 Januari 1831, waarover in bijlage Il 1 A
Buiten de academie staan het leven en de opvoeding
des volks en ik wenschi het recht eens volks hoog te
fl ' houden, het ook onder; alle tijden en onder alle landen
voor zuaardig en wrzar te verklaren, wanneer het, zich
aangordende tegen een der natie in zoo menig opzicht j
gg vernederende beweging, in dit ,,diep treurig en onnoodig 1
nastuk", oin de woorden van Dr. Colenbrander te gebrui-
V keng- wanneer het in zulk een beweging opstormt tegen i
j den vorst, wien ook, die, als een lasthebber des vredes
uitgezonden, het verbijsterde volk als resultaat zijner ` Y
zending ten slotte zaliverkondigen zich ,, aan het hoofd ii I
j der _bewcging°’ te stellen! Daarover, en over niets anders
is het eindelijk gegaan, gelijk Uwe Academie uit deU in
i allen e_erbied overgelegde stukken kan blijken. ‘ J ·
lntusschen heb ik de eer mij hoogachtend te teekenen ‘
i Uw Ed. D20. Dr. j 1
P. H. VAN DER Kill/IP. i {
« 1