HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 7

JPEG (Deze pagina), 639.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

5
1
· , ` De Dichter der Hollandsche .Nalie heeft, om
mij onbekende redenen, goedgevonden de teregt- ·
j stelling van mzxune voor te stellen, als bij dag r
‘ plaats gehad lielllaende. Ik heb gemeend dc Waar-
heid der (leseliiedenis, Welke uitdrukkelijk den '
l` nacht vermeldt, getrouw te moeten zijn.
è Bij eene openlijke voorstelling, kan het eene ‘
niet ongelukkige werking doen, wanneer nniumm
_ de vier regels:
Zoo slaan Wij de Hoelcschen, enz.
eenigzins zingende uitspreekt. Het is tocli eene ·
Ldoorgaande gewoonte van kinderen, diehtregels, ll
welke zij in hunne kinderspelen gebruiken, meer
zingende dan wel declamerende uit te spreken.
Zij doen dit, zelfs bij de meest ernstige voor-
vallen; en liierop zinspelen dan ook, inzender-
heid, de woorden, die ik de Vlleduxve in den
mond heb gelegd: ` $
0 Argelooze jeugd! 0 Zanlge kinderspelen! enz. _
Eindelijk, moet ik lierigten, dat liet slot des
gelieels, zoodanig als lietzelve hier, oorspronke- la
lijk, wordt gevonden`, in sommige opzigten, af`-
A wijkt van de gebezigde uitdrukkingen bij de nl
uitvoering zelve. Tot deze verandering uitge-
noodigd, lieli ik gemeend hieraan te kunnen jj
voldoen, en tlians eindig ik IDOL de mecledee- gi
l ling van die regels, welke eenige verandering on- § 1
dergaan lieblien.
Bl. 14, reg. 11, late men de woorden: g`·"
Inmiddels kaf een gouden kruis gevat, enz. ik
tot en met den IQ regel op dezelfde bl., luidende:
Dat het moederharte treft.
wegvallen, en leze daarvoor:
A 3 msn-

1 Q
$3
Jggl

f ii’i
· av; <-- -·*‘=‘ "‘~ir·’·1‘· er nl ·- · ~-···"ï`