HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 6

JPEG (Deze pagina), 697.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

priv-? fJ___ &__`____­­‘ /4 `_a__ "_ _j, , Y , ­v­-- ty-,` _,,,«v«-,< »·»-r ~'§: "·"" i.,,,,~­,­,_(~­-,1`­­· _;-
{2
F
A ,
stuk, indien mogelijk, door eene Poëliselze Bijdrage t , `
te doen vervangen, meer voegende aan de plaats
il waarvoor zij, ingevolge de heusche en mij ver- l
jr? eerende uitnoodiging, bestemd stond te worden.
ij t` En op deze wijze ontving dan dit Stukje deszelfs
aanwezen. l`
Omtrent hetzelve heb ik weinig te berigten. De
aanleiding, waarbij het vervaardigd werd, gedoog- W
de niet mij bij iets anders dan bij een op zich A
zelf staand tafereel te bepalen; en hiertoe scheen
eene voorstelling der gewaarwordingen van BEILINGJS
j droeve Vlleduwe, op den verjaarëlag der teregtstel­
t ling van haren Echtgenoot, niet geheel ongepast.
Groote zwarigheid zoude ik te overwinnen gehad
i hebben, indien ik deze beklagenswaardige vrouw
gj. had gepoogd voor te stellen op het Zzjdsiip der ic-
zïcgtstelllzzg zelve. In zooclanige hartverscheurende
omstandigheden is de echte droefheid sprakeloos,
en drukt, in sommige gevallen, hare grootte alléén
uit door enkele, minder zamenhangende, uitroe-
pingen en klagten, en wat zoude er dan van de
geheele voorstelling hebben moeten worden?
Deze bedenking, welke ik slechts te noemen
heb om derzelver gewigt te doen gevoelen, deed
mij dan ook besluiten, de geheele handeling,
tot op een jaar na eene zoo ontzettende gebeur-
tenis, te bepalen. Eensdoels, omdat de droef`- l
heid zich., na een zoo groot tijdsverloop, meer
door redenering uitdrukt. Anderdeels omdat de
ig verjaring van eene zoo vreesselijke regtspleging
°, uitneinend geschikt is tot het wekken van aan-
doeningen, welke doorgaans, door den weldadi-
f gen invloed des tijds, aanvankelijk plegen te he-
claren. '
» · De

E

iii `*‘·¤·­-et;
i ‘‘·‘’‘ ‘ er *=ï¤* ·- -­--r'ï5¤;i ~z¤·­=+;·- ~=·"=~¥=·e~·-·