HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 5

JPEG (Deze pagina), 580.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

‘°¤Pv#‘=·¤ 4«­-­•. ­ ""‘*"’ "·""“"""”"""""""""
N
l r
3 A.
Het, sinds eenige jaren, meer algemeen gewor-
den gebruik, om, tusschen de voorstelling van ij
D onderscheidene Tooneelstukken, eenig Dichtstuk,
i door een’ of anderen onzer Vaderlandsche Dichters
vervaardigd, te recidercn, gaf`, Welligt, aan onze
l hoogstverdienstelijke Tooneelkunstenaresse, Mevr.
2 xnmruutxsmv, geb. snoek, eene gereede aanleiding, ii
j tot eene uitnoodiging, Waarbij ik verzocht Werd,
om, ter gelegenheid van hare Bcnçfit-Reprcscnlatic,
op den 225*811 Februarij dezes jaars, een toepasselijk
j Dichtstuk te vervaardigen; ten einde, alsdan, door
haar, van het Tooneel, te worden voorgedragen.
Alhoewel ik de voordragt van zoodanige Dicht- J
j stukken, van het Tooneel, geenszins Wil afkeuren,
en zelfs, een en anderwerf`, het bekende, gevoel-
volle Diehtstukje van den Ridder ·roLLENs, Dc ,,
Echtscheiding getiteld, door onze zeer verdienste-
TOOll€€ll{Hl]S[ClläY€SSG’ M€Vl`• GREVELl.NK’ met
een uitstekend genoegen, hoorde reeizeren, zoo g
verre ben ik er echter van af`, dat ik aan deze
Wijze van voordragt mijn’ geheelen bijval zou kun-
nen schenken; en het was dan ook hierom, dat ik
T des te gereeder overhelde, om het gevraagde Dicht-
A 9. stuk,
r a
ën V4
ïxz
i i