HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 16

JPEG (Deze pagina), 608.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

_ 7 .e·«~ev=·" ‘
i ‘
14
' l
jj n E ii M A iw , nader tredendet
, der?
Ve.,) Ocl1,moedcr!ween zoo niet ! -­ of sehreit gij weer om v-
ii Dan weent uw Herman ook, want vader keert nooit weêr.
j. Als ik uw tranen , zie dan doet mij ’t har! zoo zeer.
o Maar , vader is toch dáár , waar al de hemellingen ,‘
Met duizend engelen, het driemaal heilig zingen.
( Onder deze kinderlzjke toespraak zän de aandoenin­ i
gen der moeder ten toppunt geklommen. klem: t
Q i nnnum in hare armen; haargevoel overweldigt haar,
zij kan niet spreken en weent. Henmzm weent aan
hare borlvt. Inmiddels hcw hzj een gouden kruis ge-
vat, dat, aan een' keten , op de borst der moeder
j afhangt en staart op hetzelve. De moeder ziet dit;
` I hare blikken vallen op het kruis, en, in vervoering,
jj roept uit :
je God ! wat blinkt mij daar in de oogen?
Door mijn tranen blinkt het heen.
Kind! dit is mijn eenigst uitzigt;
i Zonder dit bestaat er geen.
Klem het in uw teedre vingren !
V, · Hefhet, voor het moederoog , · `
i Ter verkwikking , ter vertroosting ,_
Herman! hef dat kruis omhoog!
i Kind! gij weet niet hoe die aanblik
j K In dit uur mijn' geest verheft,
En het foltrcnd lijden balsemt,
; Dat het moederharte treft. A
j H ER M. ‘
Schrei dan niet, mijn lieve moeder ! `
ne wiznvwn.
Kind! die tranen zijn mij zoet.
il · ’k Weet, gij kunt dit niet beseften ,
Maar dat weenen doet mij goed. E
o i` Kind ! uw moeder schreit van vreugde ;
` Zij
xii ~
'Vê? .i
" " il ···‘··‘··‘*""’:‘ï A