HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 15

JPEG (Deze pagina), 614.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

,.à.` _ W __,.;«gïï’ï·rï···#""r#""*=x··tï5ï""’ " .;.·’"1, i;»;JL` .EX Y"EFl’àlï`¤­‘¥F’¥ï*·‘**~'¤'ï’l‘ Y -"¥~~‘-·>¢l· ' " ' `T `· ï"~` *”·“‘:"°"”“(l“
A 13
*
Maar, gruwbre! wat uw lot m0og° Wezen , H
·Wat straf u ’s Hemels wraak bereid’ , A
‘ Verloren is mijn zaligheid ,
De zon mijns heils gedoofd, eens heerlijk opgerezen!
0 Trotsclie ! stortte u de Almagt neêr ,
Uw val schenkt mij mijn’ ga niet weêr ! -­
j Ach! waarom moest zijn deugd dat ijsslijk lot verwerven? _
F A Mijn Beilingl dierbare echtgenoot! l
· Wat kost me uw schrikbre marteldood !
Hij doemt nw droeve Weeuvv hier duizend doón te sterven.
[Zä keert zich tot de wieg van haar lcindJ j
Reeds weesje , vóór gij waart geboren , `
Mijn Albrecht! tradt gij `t leven in ,
· ··o Dierbaar pand der reinste min I A
zult de vaderstem, op aard', dan nimmer hooren.
0 Smartl Wanneer demorgen daagt,
Wanneengij mij naar vader vraagt, ­
’Hoe zal zijn vreesslijk lot uw kinderhart verscheuren! ­
Thans draag ik nog mijn smart alleen ;
Eens deelt ge in ’t moederlijk geween ,
Mijn kind! ’t wordt eens uw lot om met mij meé te treuren. A j
‘ l
fZzj versmclt in tranen. ­-· nanmaw komt, als bow- A i
· rens, binnennj
Zoo slaan wij de Hoekschen en vellen hen neêr! l ii
Victor-ie ! Victorie! de kans neemt ecn’ keer.
`Victorïie ! Vietorie ! welhaast ben ik groet. 'A 1
j. Dan wreek ik mijn’ vader ; dan wreek ik zijn’ dood! ‘ j
‘ l
{Onder het geroep van HERMAN valt oog op züne
weeneiule moeder. H1] staat plotselinge stil; werpt
piek en zwaard weg en blijft , op eenen aJGtaml, g `
zwrjgend en treurig staan. Zijne moeder ziet dit en i
reikt hem vriendelijk de armen toe.
D E W 12 DU W E.
nader ;
Kom aan mijn hart, mijn zoon ! mijn Herman ! kom , tree
H E H-
. ·l
ä
4 ` Li

£Eiv_t`T""' &"‘·’ Y -»•­-g;j;_;ï;;f@,;ï;T‘fTl,t,ZYT°iL`T'T'T" l[.AY.AA r -- 'VAN Y A A AAA