HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 14

JPEG (Deze pagina), 665.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

ïl"fgTQl’g·;a;:ïa‘ïïïi.;I;a;i;T;;ï; i _ , _ gg

gj _
j I 2
Zijn beulen nadren. ­- God! daar stort mijn Beiling neér
In ’t opgedolven graf en draagt hem de aard niet meer.
Hij voelt het vochtig zand reeds aan zijn lippen kleven ,
, Maar houdt, zoo veel hij ’t mag ,hethoofd omhoog geheven;
Hij voelt, daar voor zijn oog reeds alles duister wordt ,
Door ’t nederploflend zand zijn leden overstort ,
jl En beurt voor ’t laatst hethoofd, en ’t zinkt voor 't laatst j
*4 (ter neder, ’
ii Hij stamelt nog: » Mijn ga! wij zien ons eenmaal weder !"
A Voor 't laatst hoor ik zijn stem. ­-· ­
i Voor ’t laatst? mijn Beiling! neen,
Ik volg u in den dood en wij zijn eeuwig één.
li ‘ Terug, barbaren! -wijkt! ­­­ ’k wil met mijn gade snevene
‘ Laat los! ·­·- weerhoudt mij niet! -·
t. (Z1] stort op den grond netter, in een' staat
van bezwrjming.
, Waar ben ik?­-
` ('Zzj rzjst langzaam op.)
' · Ik moest leven.
T ’ ’k Moestleven ­-zonderhem ­-beroofd vanvreugde en troost
i ¥ °k Vvlas ]!I0ccZer-­’k moest het zijn, en--levenvoormijn kroost
Ji Jacoba! wreede vrouw! afschuwlijk in mijne oogen ,
Heeft dan uw voedster u met tijgermelk gezogen?
0 Dartel , op deez’ dag, die ’t vloekgerigt verjaart,
j Ja , dartel op het grafdat Beiling’s asch bewaart!
Maar, schandvlek uwer sekse! Ontmenschte ! tree dan nader!
. Aanschouw mij , zonder ga -­mijn kindren, zonder vader; _
Aanschouw ons! ­­- dit gezigt baart u toch wel geen’ schrik! !l
ä En juich , de h el in °t hart: » Die ’t vonnis sprak ben ik!”
; ‘ Smoor de inspraak der Natuur , van Godsdienst en geweten!
Q Vervolg en moord en heersch , op ’s Graven stoel gezeten!
Eens grijnst de dood u aan en in een vreegslijk licht
Staan al uw gruwlen daar voor ’t wrekend Godsgerigt.
~ (Z1] zijgt, eqjgerrzat , neder en hervat, na
eene korte vezpoozirzgj
E Maar

, - ___,;_è¢;;·­-~•-•­­¥‘·­¢·.1•'L=?ï" ;,;;y§K‘;i,;__.L_f ,.:rï. WW" ­_ _ iw, &‘d­r f Q