HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 13

JPEG (Deze pagina), 672.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

$$*3 Ia 5£g-,:; ·$s¤·:;·;»·-«~·v”r~­#‘~'*`1.•‘*v·1•­¤*’r­vv·­­v ···-­-­­•«v·v­v ·"·•····-···"•*"•"**‘¤•¤""*··v·Y · - ’ r ‘ "ff; Y"?
' I I j
(Hij snelt terilsamer weder uit. De moeder heeft zijn
kinderspel opmerkzaam. aangezien en zijne woorden
gehoord. Zij staat opy v
0 Argelooze jeugd! - 0 Zaalge kinderspelen! i
Hoe kort is ’t ons vergund in al uw vreugd te doelen!
Speel, lieve Herman! speel en dartel om mij heen;
Herinner mij dien tijd, die al te ras verdween! _
W Herinner mij mijn jeugd! ­­· l
’t Geluk mij eens beschoren ,
Alskind , als maagd, als vrouw,’t ging al voor mij verloren! D
Mijn Beiling! ik genoot, en ik genoot met u; j
’k Was zalig; aeh !ik was ’t! Rampzalig ben ik nu! · *
Al wat het lot mij schonk-- zijne allerrijkste gaven ­­ `f
’ t Werd alles , met mijn gade , in ’s aardrijks nacht begraven , L
’tZ0nk, met mijn’Beiling, weg, nietin een vreedzaam graf,
Neen, in een’ folterkuil! -­ ,
{Hare aandoeningen worden trapswijze sterker, onder
het uitspreken der volgende regels , en overmeesteren ”
haar eindelijk geheelj ` ‘
0 Wreede , 0 helsche straf! _
Wáar ’t menschlijk hart voor gruwt. -0 Dieprampzalig sne­ .·
(ven! ­­· _ j;
De nacht heeft voor ’t gestarnte een donker floers geweven. ' l
Een tastbaar duister, waar de glans der maan voor zwicht, te
Verdwijnt, ter naauwer nood, voor ’t aklig fakkellicht. g
` Daar vloekt de heerschzucht nu haar dienaars op: haar slaven " ‘
Versehijnen. Wee! 0 wee! 'k zie hen den grafkuil graven. .
X Door beulen wordt mijn ga ter stxafplaats heengevoerd;
De dappre heldenarm met koorden vastgesnoerd. . _
Daar staat hij aan den rand der groeve; blikt er neder
En huivert; maar zijn deugd verheft en sterkt hem weder.
Hij denkt niet aan zijn lot ;, hij denkt alleen aan mij ; ‘
Hij vloekt zijn beulen niet, maar vloekt de dwinglandij ,
En spreekt zijn jongst gebed , met zaamgevouwen handen. xt
Voor ’t laatst ziet hij de vlam van ’t walmcnd toortslicht
` *"` (bralnden.
Zijn li',
ga
a ­ä?§"i·;äfï"`;; ,,»~; ï="{=ïf===»>-·;¥~‘ ·~­· _, ‘ ' ' A 4 dal`?