HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 10

JPEG (Deze pagina), 673.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

, ""‘IIïïL§g`3IT“T*' ‘""" "2 ` i ‘ " "”’"‘ "¥1·>nF `"“”’ ""` _ ` g jj
_ _ .. """“*""""‘*¤···¤¤¤> »¤‘·=‘W

J i
S
g Mijn Beiling ! ach ! te wreed dit hart ontscheurd,
Aanschouwdet gij hoe hier uw Weduw treurt ;
l Ach! wist gij slechts hoe, trouw aan u verpand ,
Geheel mijn ziel voor u in liefde ontbrandt!
Gij- dien ik vaak in minnende armen sloot--
jj Hoe goed waart gij , hoe edel en hoe groot!
jl Helaas te groot voor hen wier euvelmoed
_Zicl1, in uw' dood, zoo sçhrikklijk heeft geboet. - `
{Zij begaf zich amïernmal naar het venster.)
Breek, zonlicht! (breek die zwarte wolken door!
k Verlicht voor ’t minst mijn duister , eenzaam spoor Y
_ Of rouwt ook gij om ’t lot mij toebereid , *
` Rouw dan als ik en rouw in eeuwigheid! j
ä {Zij zet zich neder bij de wieg van haren slapenden
zuzgelzrzgj (slape", {
Mijn Albrecht slaapt gerust. Zoo kan slechts de onschuld t
[ii Gewis , een englenwacht strekt haar ten schild en wapen.
o Sluimer zacht, mijn kind! gij weet niet , watde borst j
Der teedre moeder lijdt en welk een smart zij torscht. ;
Ik draag die smart alléén. Niets moet uw rust verstorene;
j ­ Gij kent het lot nog niet uw' vader eens beschoren.
Mijnkind! hijslaaptals gij; maar, ach! in ’s aardrijks schoot; j
' Hij slaapt- afgrijslijk lot! ·-·­ in de armen van den dood.
Hij slaapt er sinds een jaar, maar zonder weer te ontwaken; i,
Met ingezonkcn oog , de doodverw op de kaken, .
§ En aan ’t verderf ter prooi. · ‘
‘ Slechts tranen en geklag G `
Schonk mij , verlaten vrouw, die schrikhre gruweldag!
(Zij zit, voor eenige 00g(?l'llJll·](/(CTI, in diep gepeins
verzorz/ïcn. j
i Ja , Beiling! ja , ’t was groot. Gij hadt uw woord gegeven,
j En dcedt dat woord gestand en gaaft uw heldenleven
. M Aan heulcn, tot een’ dood, waar ’t hart terug voor beeft,
’ Waarvoor dé menschheid rilt, gcschuwd bij al wat leeft.

‘ J">;‘:"ïrLYu.,' Y i "I" rxïirj-^ Y :· ·‘<«T~·° "Tf·ï‘:’ L """'”“‘;"""“`” ‘ Lth""" G 4 7/ L;