HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 9

JPEG (Deze pagina), 629.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

xt , r _,
l
l is
, j en wat sloeg hem de schrik om het hart! »Och,
jl Heere! wij vergaan en het wereldje, dat wij ons
J. bouwden en waarin wij ons zoo rustig, zoo op ons
l gemak gevoelden, vergaat met ons !" -~ zoo riep hij.
j Wat werd Kappelman onmeedoogend uitgekleed
· en te pronk gesteld en wat vertoonde zijn, van alle
l deftigheid en fatsoen ontdaan, corpus eene menigte
leelijke gebreken!
Kappelman bekwam eenigszins van den schrik.
Niettegenstaande al zijn lokken en smeeken, zijne
aanbiedingen en vaderlijkheid was het hem niet ge-
-~~ lukt het licht, dat hem zoo verraderlijk blootgaf,
onder den domper te plaatsen, of de stem, die hem «
aanklaagde, tot zwijgen te brengen. Zou hij zich wre-
ken door argumenten tegenover argumenten te stel-
len? Züne hersens - gedoogden het niet. Maar zie-
hier het middel dat Kappelmcm vond en toepaste
om zijn vijand onschadelijk te maken en zich zelven
A schoon te wasschen.
"« Kappelmcm nam een groot doek en schilderde
j daarop met grof penseel en harde kleuren, zonder
j zich veel te bekommeren o1n juistheid van teekening
j en waarheid van voorstelling, een tafereel, omvat-
' tende alles wat hij waars en onwaars had kunnen
l uitvorschen, omtrent de fouten die zijn tegenstan-
, der zou begaan hebben. En toen ging hij naar de
l markt en schreeuwde tot zün keel heesch was van
overmatig krachtsbetoon: Ukomt hier, boeren en bur-
sr gers, dan zal ik je de ware geschiedenis voorzingen
van dien godvergeten Murmruri. Wie de geschiede-
nis thuis nog eens wil overlezen, kan ze gedrukt
meenemen voor het bagatel van een cent !"
l
1
jj
mal- - %