HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 8

JPEG (Deze pagina), 617.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

I M 4 ` WM ll Y U nl Y Y M xl al ..
‘ l
l
6 l
loovigen nog zoo dikwijls aankleeft in zaken, die _ j
buiten den godsdienst gelegen zün. Een ieder kon E
wat leeren. een ieder kreeg wat te denken, maar ..,..
er zijn helaas! altüd menschen, die, uit traagheid K
. en ingenoinenheid met hun eigen wijsheid, liever I
_ niets leeren en bij voorkeur niet geplaagd willen l
worden met denken. Dit zijn in het bijzonder de l
leden der uitgebreide familie Kappelmzm, eene fa-
V niilie, die den lezers van MULTATUL1,S ,,Mirz.azebréeve¢z"
wel bekend zal zijn.
Deze achtenswaardige personen hebben van 1860
; af ­ het eerste jaar van MUL1`ATULI’S optreden als .-.
« schrijver - niet opgehouden hem te vervolgen inet
brieven, schotschriften, couranten­artikelen en derg.,
waarin zij hunne, door de Hergerlijke goddeloosheid"
en den ,,verderfelijken invloed" van Muur., bezwaar-
de gemoederen lucht gaven. Zalving en laster goten
zij in gelijke mate over het hoofd van den athëist
Mum`. uit. Met l1l,l1l;;V€lIl1@GHGl]dGl1 raad" zochten zij A
hein te verbeteren. Alsof het hun bloedeigen zoon `·,c
was, breidden sommige Kappellvledcn de bescher- j
mende vleugelen hunner ouderlijke teederheid over E
den verloren zoon uit en vermaanden hem terug te J
keeren tot de groote Kappelgemeente; terwijl andere V'
hem inet liefelijk-valsch sirenengezang in het ,,rechte §
j spoor" zochten terug te leiden. Weer andere sten- j
den niet een domper gereed, hopende, dat voordee- l
lige aanbiedingen den »afgedwaalden" waarheidszoe­
ker zouden verlokken het licht van zijn geest er on- .«
der te plaatsen.
W`ant dat licht! Hoe scheen het Kappelmcm in
het gelaat! Hoe staarde en knipte hij met de oogen
I
l
te
mz; s