HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 63

JPEG (Deze pagina), 616.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

gilug g is _ e-»~« ­~»-· *^
Gl
lijke vermaner van MULTATUL1, in een minder fat-
soenlijk daglicht kwam te staan. Iemand, die tot
I zulk eene waardige familie behoort, staat veel hoo-
‘ ger dan Mum. Hij mag van MULT. vertellen wat hem
goeddunkt, maar moet zelf door anderen zacht be-
handeld worden. Tegenover 3 kolom beschuldigin-
gen van zijn kant, (waaronder zeer valsche), mag men
hoogstens 1 kolom wederlegging stellen en die moet
dan vooral nog bezadégd wezen. Dit zijn nu eenmaal `
de privilegiën van de familie Kdppelmcm. De heer
M. verzwijgt dien familienaam wel, maar men moet
..» niet meenen, dat hij dit doet uit vrees!De heer M.
dacht waarschijnlijk: de lezers v an het ,,Zondagsblad"
zullen zelf wel uit mijn geschrijf opmaken tot
welk hooggeacht, alom bekend geslacht ik behoor,
en hij had gelijk!
Neen, twijfelt nooit aan de liberaliteit van het
,,Zondagsblad," zoo min als aan de reinheid van het
dubbeld gezuiverde Deïsme des heeren M! . . . Met
' welk een liberaliteit schenkt het «,Zondagsblad" elke
_ week zijn ,,vcmld" en »mengeZwer7s" ten bate zijner le-
zers! Het geeft hun elke week 192 kolom lektuur en
van de 4 ,,Zondagsbladen", die vóór mij liggen, be-
* ‘ vatten er 2 ieder met minder drm 4 kolom »’I)CW"£;(b
en mmqelwev-k." In een van deze twee bladen stond
, de correspondentie, die mij verwittigde, dat mijn
tweede artikel niet geplaatst kon worden van wege
de uitgebreidheid. WVelk een verrukkelijk streven naar
, waarheid! Wat een verfijnd liberalisme!
r lk vraag mij af, hoe de Redakteur toch wel met
mijn artikel gehandeld zou hebben, als ik hem ver-
` gund had, er een extract van een kolom uit te le-
;-