HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 62

JPEG (Deze pagina), 638.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

e’,ï,;">‘"‘ " Mm W ·~· · ·· M W · ‘ 1 hi ­: .
60
De lezer kan nu zelf oordeelen, of er grond is voor
mijne veronderstelling, dat de heer Hen ermans in den I
heer M. een welkom bondgenoot vond, die hem ont- ‘
` lastte van de taak, waarvoor zijne kieschheid(?) terug-
` ‘ deinsde: Muixrarnm weer eens recht op Kappelmans­
manier te tuchtigen voor de vrijheid, die hij nam om
alle bijgeloof te bestrijden, ook het geloof aan de
i zwaarachtige liberaliteit" van de meeste journalisten-
kl Die liberaliteit toch schijnt te vorderen, dat 1nen 3
j · kolom en de eereplaats in een liberaal blad afstaat
aan hem, die, met verberging van zijn naam, een _.»
j j man van erkend groote geestesgaven, aan wien Ne-
j, ) derland, vooral het Ujonge Nederland", de grootste
li verplichting heeft, op de laagste en domste manier
l ‘ zoekt zwart te maken, maar dat men een even uit-
gebreide weerlegging van zulk geschrijf weigert. Maar,
je waarde lezers! twijfelt daarom toch vooral niet, of het
/«Zondagsblad" wel ,,liberaal" is. Zoo dikwijls hij maar
kan, vertelt de Redakteur dat hij Ugetrouw aan zijn '
jr l zijn aangenomen gewoonte ook voor de tegenpartij
zijn blad openstelt? Maar die wederleggingen van t
jg de tegenpartij betreffen ook altijd de allergewichtig­
, ste zaken (*) en mijne repliek, - nu ja, het was » -
lj maar de verdediging van Mum. en zijne denkbeel-
lll den. Welk fatsoenlijk man waagt zich daar eigenlijk 4
jllj aan? Het zou doodjammer zijn, als door mijn ge-
schrijf de heer M., de Wakkere tuehtiger, de vader-
ëj . ‘ (*) Als de Redakteur ingezonden stukken van zijne tegen. *
genpartij plaatst, is het volstrekt niet zeldzaam , dat hij, even L
j als bij mij het geval was, door een overbluffende aanmerking
k ‘ de l{1'ïCllt3 Vllll hèt; betoog Z1_]l"S t6g€YlSt3l'1d€1`S U1 (ll) OOg`CIl Zl_]' `
l Il€l‘ lBZGl`S. t3l‘3,Cllt tf) V€I`l&!IlIIlB(l.
· I · l
l
;-