HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 61

JPEG (Deze pagina), 556.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

···?;_§`ï., , -e __ . M4 ­­­- M., . x.
59
ning ongeveer drie kolom zou beslaan, zond ik aan
aan den Redakteur van het ”Zondagsblad" terug. Ik
, sprak de hoop uit, dat hij het nu geschikt zou vin-
den om geplaatst te worden en maakte hem beleefd
opmerkzaam op het feit, dat den heer M. voor de
beantwoording van mijn eerste artikel nagenoeg drie
kolom was toegestaan, Dat dit artikel daarenboven
_ op de eerste bladzij eene plaats gevonden had en
met groote letter gedrukt Was. Dat ik daarop echter
volstekt geen aanspraak maakte, ja, dat ik mü een
veel kleinere letter dan die der Hlngezonden stuk-
­· ken" gaarne zou laten welgevallen, Wanneer mijn
schrijven daardoor onder de oogen konkomen van het-
zelfde publiek, dat het gesehrijfvan den heer M. te le-
zen kreeg.- En wat antwoordde mij de liberale heer _
Heyermans?
Mg`azheer!
• ,,Voor de drie kolom, die het gewijzigd artikel naar
uw eigen sehatting bedraagt, kan ik bij geen moge-
lijkheid plaats inruimen. Men vergt op die manier
te veel van een klein blad. Het Zomlagsblcwl kan nog
ç slechts hoogstens eene kolom ten behoeve eener be-
zadvlyclc repliek ter beschikking stellen. Mocht de heer
M. daarna van dupliek Willen dienen dan verwerlt
hij van mij geen meerdere ruimte dan 1/., kolom en
daarmede zal dan de polemiek over NIULTATUL1, voor
wat het Zonclagsblad aanbelangt, geëindigd zijn."
i Met alle achting
UEd­ DW. Dienaar,
(was get.) HERMAN HEIJERMANS.

{