HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 60

JPEG (Deze pagina), 581.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

j»g.«,;, - · ­· ~ r · M ·­ ·V·­ M- _, . g Jïlïg ,;__iïJ -{£_¤5,,
ri "
58
zonder blinde vooringenoinenheid en zonder even
blinde geestdrift, oorzaak en gevolg in het _juiste
~ licht zal plaatsen, en na het opmaken der rekening, ’
j streng. maar zonder zelfverlieffend bravigheidevertoon
j V het vonnis zal vellen.
Is men van meening, dat men ook nu reeds Mul-
tatu]i’s privaat-leven mag beoordeelen en reroordee-
len, dan clring ik er ernstig op aan: _
t j le. dat men zezge goed endewteht te zyn en dat
men alle prM·tjt)`en hoeve,
t 20. dat men zich niet door eeertdnrend staren ep
· fouten, enbekwctam make, mn de goede en verheven ·'
j deden van lllnttatttlfs Zeven te eeacwcleewn, en
ti * 3e. dat enen, hee wen 007c ever Muur. eewteeie, met
liefde wil btgzjven genieten van hetgeen egjn geest seheens
t heeft voortgebracht. - Daart.oe beveel ik de lezing
j . zijner werken, en ter kennismaking de bloemlezing
jj daaruit aan, in de volle overtuiging, dat, mocht ook
voor sommigen veel ongenietbaars daarin zijn, zij
{il uit de lezing van het overige voedsel voor geest en •
I gemoed zullen trekken, als bij geen ander Neder
landsch auteur gevonden wordt.

x Het bovenstaande artikel werd dus door den heer °
” Heyermans geweigerd, omdat het te uitgebreid was
Ik haastte mij het terug te laten halen en tot be-
' korting over te gaan. Van de lt vel brievenpapier,
kxvarto formaat. vielen er 11/2 vel weg, niet het ge-
` volg, dat veel van het scherpe verloren ging en o. a. »
tv; die daaldershistorie bijna geheel weg viel,
Het zóó verkorte opstel, dat met de letter der
Hlngezonden stukken" gedrukt volgens mijne reke"
lj l eg
j x