HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 6

JPEG (Deze pagina), 610.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

gewikkeld en duister rechtsgeding, dat in het begin _
dezer eeuw in de Rijnprovincie veel opzien baarde. I
De geschiedenis was op zichzelf niet onbelangrijk 4
en Mum, bewees door zijne behandeling dat hij geen Y
· moeite gespaard had, om van de zaak eene duide- E
lijke voorstelling te verkrijgen en te geven, maar
niettemin - er was na afloop der voordracht eene .
, zekere ontevredenheid onder de toehoorders te be- i,
speuren. Teleurgesteld waren allen, die gekomen M
waren in de verwachting dat zij een novelletje zou-
den hooren in den gewonen trant der ,,Nuts-lezin-
gen," maar teleurgesteld waren ook de »vrienden," i.,
i die de hoop gekoesterd hadden, dat Mum. zijne ideën
over de eene of andere zaak van wijsgeerig lof maat-
schappelijk belang ten beste geven zou. De volgende
voordracht zou aan hunne verwachtingen beant-
woorden.
Den E20sten Maart trad MULTATUL1 ten tweeden
male op. De annonce, waarin het publiek van zijn
aanstaand optreden verwittigd werd, noemde als
onderwerp van behandeling: Bgjgeloof. Interessant i
alzoo. Wie maar eenigzins met de werken van den j
spreker bekend was, kon er zich reeds van te vo-
ren eene idee van vormen, hoe de voordracht on- ll
' geveer zou zijn. Toch was de Nuts­zaal niet meer
· dan half gevuld. Wat zoo velen, die de eerste lezing
bijwoonden, noopte tot wegblriven, - daarnaar wil
ik niet gissen.
Een klein auditorium, bestaande uit eenige ge- .
leerden, kunstenaars en kunstenaressen, jongen en
ouden van beiderlei geslacht en waarschijnlijk allen
behoorende tot den beschaafden stand, volgde met
aandacht de voordracht van den spreker, die boeide,

YYIWJL