HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 59

JPEG (Deze pagina), 616.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

ik TLQ,. _, c _,_._. H ._ ~~«· · r .,
57
H de entree van f 1,50 eene vrij voldoende basis geeft
voor de veronderstelling,dat de toehoordersin de Nuts-
'8 e zaal tot het beschaafde Nederland behoorden, - heeft
" de klacht over anysllflcalle van het publiek geen zin.
Ten slotte nog dit: Mocht de heer M. mij willen
1 beantwoorden, - dan maak ik aanspraak op een krach-
, tiger en nauwkeuriger bestrijding, dan mij mocht te
· beurt vallen, en, als het niet te veel gevergd is, mocht
5 ik dan gaarne zijn naam vermeld zien. Als men per-
l sonen als Mult. die tot het publieke leven behooren,
T' bestrijdt, moet men zijn naam niet verzwügen. - In
L v geen geval zal ik echter eene repliek leveren.
· Antwoordt de heer M. mij, dan is het, gelet op de
bedreiging met onthulling van Multatuli’s levenswijze,
niet onmogelijk, dat hij het leven van zijn tegen-
voeter ter sprake brengt. Bij voorbaat geef ik daar-
om den lezers het volgende in overweging:
De strijd loopt over ideën van Mult., d.i. over de
• geeslesproclucfen van een dichter en denker, niet over
zün persoon. Als de persoon van Mult., zijn denken
en dichten, zijn leven en karakter beoordeeld wor-
W den, komt het te pas zijne daden te toetsen aan zijne
A woorden. Al wist men niets van hem af, dan nog
kan men aannemen, dat hij gefaald heeft, omdat
‘ ` hy mensch ls ..................... Nie-
° mand mag zijn liefde en geestdrift voor een persoon
zoover laten gaan, dat hij voor diens fouten het oog
sluit. Wat mij betreft: de taak om over Mult. in zijn
` geheel te oordeelen, laat ik gaarne over aan den
nauwgezetten gesehiedschrijver der toekomst, die
genoeg gegevens zal hebben verzameld on1 alle fei-
· ten naar hunne rechte waarde te beoordeelen, die
al [