HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 58

JPEG (Deze pagina), 608.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

Kw Mwwll l, h l ‘-_;‘ïo -*:-1;- . r o i 1-ën.
56
valle door zgjne annonce het publiek beter moeten
in]ichten", zegt menigeen niet den heer M. ­ Daar-
tegenover stel ik : de heer lil en alle loehoorclcrs ¢
koxnex en Monsrrjx gezeaarsclmnvcl ag/n eer zg] ter voor-
tlrachl gingen.
Hoe! de heer M. is een beschaafd Nederlander en
hij is zoo weinig op de hoogte onzer letterkunde,
dat hij totaal onbekend was niet B/IUL'l`A'l`ULI7S gees
tesrichting? HQ pretendeert, dat hij precies op de
hoogte is van Multatuli’s privaat-leven en hij heeft
uit diens openbaar schrijven nog niet, voor hij naar
’ het «,Nut" ging, ontdekt, dat de spreker een atheïst "
was? Hij kon verwachten. dat Mult. een onderwerp
' als Bygeloof anders zou behandelen, dan hij gedaan
heeft? - Mult. schrijft sedert achttien jaar; hij
geeft uit: ,,Minnebrieven", ,,Verspreide stukken", ,,Mil-
lioenen­studiën", zeven bundels ,,Ideën"’; hij komt
in al deze werken openlijk voor zijn ongeloof en atheïs-
nie uit; en de heer M. kan zich nog vergissen in ·
Multatuli’s zienswijze? ltlag een beschaafd Neder-
lander onkundig zijn van de richting, waarin zich de
geest van de heroën onzer letterkunde openbaart? W
- lllag hij zich vergissen in de denkwijze van een A
Cremer, eene Bosboom­Toussaint? ls een beschaafd
· man, die op de hoogte van zijn tijd is, onkundig van "
j de gevoelens, die de heeren liooykaas en Lohr in E
I hunne volksvoorlezingen voorstaan ? ~ Men mag niet
eischen, dat een beschaafd mensch alle werken on-
zer litteratoren heeft gelezen, maar op straffe van ‘
. _ het epitheton ,,beschaaf”d" te verliezen, eiseh ik, dat
hij ten minste in hoofdzaak wete in welke richting
en met welk doel zij arbeiden. En daarom en omdat »