HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 57

JPEG (Deze pagina), 558.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

4 __: e < -. - W e. , » ,
l
i
~ hulp, maar permitteer me de volgende opmerking:
{ IIet Deïsme is het geloof aaneen God, zonder open-
· haring (*). Van uw grens kan ik geen gebruik ma-
ken, want deze aannemende, moet ik de openbaring
. E Gods in Christus, voor verreweg het meerendeel der
j christenen het hoofdpunt hunner godsdienstleer, tot
j BgjycZoof' verklaren. Ik moet Maria ontdoen van haar
j heiligenkrane; ik moet het geloof aan de boven-
`· natuurlijke wonderen, waardoor God zich ten allen
lijile zou geopenbaard hebben, als Bügeloof bestrij­ _
den -- en, dit doende, zal ik van alle rechtzinnige
•· israëlieten, katholieken en protestanten het verwijt
, moeten hooren, dat ik de perken van het Geloof
l ben te buiten gegaan, en gg', dat uw grensbepaling ‘
daartoe aanleiding heeft gegeven. U zoowel als mij
zou men een ,,ongeloovige"noemen. Voor mij betee-
' _ ' kent. dat niets, maar U zou dat leed doen en daar-
I om zal ik de verantwoorde]ijkheid voor mijne behan-
L deling van dat onderwerp maar voor eigen rekening
nemen en mij op mijn eigen ongeloovig standpunt
plaatsen?
Voorzag de heer M. deze redeneering en zweeg hij,
omdat hij ze niet kon weerleggen? Misschien wel.
‘i` In allen gevalle kan de heer M. niet looehenen,
l dat MUL'F· zijne llOCllOOI'(IOl‘:< waarschuwde en voor-
j bereidde op de dingen, die komen zonden,en door-
j om heeft de klacht over mystjá/irmfic mn het pulalirïc
j geen zin.
• /J/[aar, laat Muur. nu het publiek gewaarschuwd t
’ hebben tydoezs de eoozdmoluf, hij had in allen ge-
R (tt) Zie Van Dale’s Voordenboek der Ned. Taal.
l
1

l.
l