HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 56

JPEG (Deze pagina), 569.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

l Q?-Z l l d nl Y in l . """" T. ." `°' Y" F"]
1
54 j
gen met zijne daalders en zijne vaderlijken invloed i
niet zoo zeer bloot te stellen aan de inwerking j
van lVIUL'1‘A'rU1.1’s logika!De heer M. kent den invloed ,
van zijn tegenstander op een jong gemoed nog niet 'V
halt`! - 4 E
Ook dat het publiek 1net eene mystitieatie te doen
had heb ik ontkend op grond, dat MULT. het tijdens
· de voordracht voldoende voorbereidde en waarschuw- j
de door de vraag: ,,Wie mijner toehoorders kan de Y
grens aangeven, die Geloof en B3)`gcZ00fscheidt?" Dat
die vraag gedaan werd, erkent de heer M. ten volle,
maar waarom hij er niet op antwoordde, vergeet hij te ·~
zeggen. Hij bly/t spreken van mystifieatie en komt te ,
` elfder ure in het ,,Z0mZagsbZad" met eene grensbe-
paling voor den dag, die »éedeo·een" kent.
Ten tweeden male moet ik den heer M. vragen: E
Waarom stondt gij zfgjdcns de voordmcht niet op en '
waarom voerdet gij niet het woord voor »tecl<:reeaz", ,
die zoo gemakkelijk de moeielijkste vragen weet op
te lossen, zeggende ferm en uit volle overtuiging: ·
,,Ik ben mijnheer M .... (?); zie hier het antwoord: (*)
A rrfklllOL3VCl de juiste grens niet af te bakenen is, weet
mlercen wat onder Geloof tegenover By`geZ00fin den
_ algemeenen zin van beide woorden verstaan wordt
I [let geloof is een tamelijk concreet begrip, dat tot l
J zijne geringste formule herleid, den naam Deïsnie j
c|r.iagt." - j
Vreesde d.e heer M. misschien dat Malt. zou ant j
woorden: .
` »Waarde heer M .... (?)! Hartelijk dank voor uwe I
K
(jj) Zie het tw·ede opstel van den heer M.
‘ l
i
è
l.
` l