HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 55

JPEG (Deze pagina), 617.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

Q_., Tal, _ er __i _ __,_,_,__W.,,-, W ..”,_M,,,,-_.-..^ e,m.,«-~-.-.·e-. -
53
geld gemaakt zou kunnen worden? Neen? - Maar
A dan beteekent uwe zedelijkheidsvertooning niets.-
’ Ja? -- Maar dan had gij thuis moeten blijven, gij
had MULTATULI’S verkwisting ~ want op zoo iets
t zinspeelt ge - niet mogen steunen met eenige daal-
ï ders, waarde en zeer zedelijke mijnheer M.
i Ja, die daalders! Zü hebben wat zwaar gewogen
i bij den heer M. _
, Waarom is hij bij de godslasterlijke redevoering
van Muur. gebleven? Waarom heeft hij niet voldaan
___ aan mijn eisch, om de zaal te verlaten, toen Mum.
hem bekend maakte met zün ongeloovig standpunt?
W Dien eisch stelde ik den heer M., omdat hij de over-
t tuiging had uitgesproken, dat HMULT. met zijn taal
de kiemen, die bij menigeen ten goede gelegd zijn `
‘ in de geboorte doet stikken ;" - ,,dat velen, die op
{ weg waren om afstand te doen van alle bügeloof,
j mannen, vrouwen, knapen (E) en meisjes van MULrA­
i, TULI’S voorlezing een indruk ontvangen hebben, die
hen voor altijd in de armen van het bügeloof terug-
stoot." Hij wenschte vrouw en kinderen niet te ont-
halen op eene stuitende daad van heiligschennis; en,
er hij geeft de- overtuiging, dat dit alles de rampzalige
gevolgen zouden zün van de voordracht prijs ter wille
van eenige daalders; ­­ »omdat er niet was verklaard
dat wie voor godslastering de vlucht nam, aan de
. kas zijn geld kon terug bekornen"? !! Als de heer
M. zijne kinderen blootstelt aan zooveel gevaren en
nog wel om zulk een nietswaardige reden, moet ik
j voor hunne belangen opkomen en hem vrien-
i delijk verzoeken zijne levendig bewustzijn van ze-
j delijkheid wat minder in overeenstemming te bren-
l
1
é­
t