HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 53

JPEG (Deze pagina), 588.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

ws-=­v·~% . e , . --,....... «>T_ ....-.,.._n.._,.r,n,., . .- W __ » .
l

, 5l
H tusschen ouders en kinderen; -~ Qe: Jllyne veerstel-
lmg stemt geheel overeen met llholárvfulfs denkbeelden
'¥~ 0ver epveedény, ?)OO7'7€O/I’è€H/(ZG éh clelzäenlihmdel «/Ideeh
, en met de Izmzclelzvyee van Fllultecvf/eolfs ideaal vader, dek-
I ter Helsvm, beschreven in de geschiedenis van » lV0u-
C terüe Pieterse?
j 3e: Het slot der voordracht was gewijd aan dit on-
«l derwerp. Onder de toehoorders bevnnden zich geleer-
l den, kunstenaars en kunstenaressen, en, wat meer
t zegt, vaders en l`110(:‘(lU1‘S,‘Cll€ hunne kinderen bemin-
nen en volwassen kinderen, die hunne ouders lief-
`* hebben, - die allen juiehten den redenaar levendig
j toe; zij riepen hem zelfs tweemaal terug; - en zij
zouden dit gedaan hebben, als Mem`. de frazen ge-
j bruikt had, die de heer M. hem in den mond legt;
.` als hij gestreden had voor de verbreking der handen,
, die het kind aan zijne ouders verbinden, d. i. als
t hg] zoozeer de natuur miskend had? _
4*-, VVaarachtig de heer M. denkt al te min over zijne
l lezers, als hij hen zóó iets wil wijs maken. Zijne
geringseliatting grenst aan »’U(WCéCht’e’I’Lg van het pu-
‘ bMeh!"
I _ Mij resten nog twee zaken te bespreken; le Mei.-
I TATULl’S quasi-veraehtende houding; 2e de zeoge··
naamde mystifieatie van het publiek, dat wat anders
; te hooren kreeg, dan het ken en mocht verwachten
t Dat tl/IULTATULI’S houding beleedigend was, heb ik
t ontkend; zijn optreden als redenaar heb ik veront-
[ schuldigd Ik verwijs daaromtrent den lezer naar
tl mijn eerste schrijven.
lj De heer M. houdt vel dat het publiek beleedigd
ä Werd en om dit te bewijzen, citeert (?) hij AJULTATULIPS
ll
ài