HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 52

JPEG (Deze pagina), 568.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

_ "`A""ï`I.T W`- `°""" ”ï";"" .l ;‘..` 'T"""`"*‘;,;:·5;=_;··~»% _ _
I
I
'
so I

den te verbreken, die hen aan hunne ouders binden.’· ‘,
Onder die ,«kinderen" waren vele, die zelf zich va
der of moeder noemen en die dus sellig niet zullen I;
afzien van den invloed, dien zij op hunne kinderen
uitoefenen. i
Nog eens: welk effect stelt de heer M. zich dan j
voor van de woorden, die hij MULTATUL1 laat zeg- ,
gen? Hier valt hij in den strik, dien hij voor MULT.
gespannen heeft. lk herhaal nog eens, wat ik in mijn I
eerste opstel over deze zaak schreef, dan kan de le- j
zer oordeelen: j
»lflULTATULIWG1]SChlZ€, dat afgeweken werd van de ;"
gewoonte, om kinderen te doen gelooven aan de 1
onfeilbaarheid en onuitputtelijke wijsheid der ouders.
Niet, dat de ouders van allen invloed op hun kroost j
zouden afzien, was de bedoeling, maar dat zij dien _·
invloed en hunne meerdere ervaring zouden gebrui- j
ken, om reeds het kind op te leiden tot zelfstandig- I
heid." Dit verschilt nog al wat met de voorstelling 2.,
van den heer M. Op die wijze ontvangen dus dc ,
*I ouders een goeden raad.
» Met alle kracht houd ik müne woorden staande
en ik loochen, dat eene door mij verzonnen, wille-
keurige interpretatie NlULTATULI,S woorden schooner I
doen klinken dan zij in werkelijkheid waren. '
Ter overtuiging van den lezer, die de voordracht ,
niet bijwoonde, het volgende: i
le: Van vijf toehoorders, wier namen den heer j
. M. ter beschikking staan, ontving ik de verklaring, j"
dat niets zoo zeer hunne verontwaardiging had gaande
gemaakt, dan de interpretatie die de heer M. geliefde ,I
te geven aan ll/lU1xraTu1.1’s woorden over de.verhou­
tl
áj