HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 51

JPEG (Deze pagina), 593.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

Cm 1%, gg ,Yg_ M i >~i.
i 49 ·
hij er over! Hij maakt er mij, notabene! een grief
van, dat ik voor de uitdrukking Hman en vrouw"
het woord ,,liefde" invulde! En dan staat hij nog een
oogenblik in beraad, of het ook te onbetamelijk zou
zijn, als hij mij een scherper vernuft toewenschte,
j om te kunnen onderscheiden tusschen ,,lietde" en
Hsamenvoeging der geslachten? - Geneer u niet, waar-
A i de heer M! en spreek uw wensch maar rond en open
· uit, want ik heb waarlijk een scherper vernuft noo-
dig, om in te zien, wat dan de geslachten »samen­
voegt," als het de liefde niet is - zinnelijke of on-
, zinnelijke dan!
Alleen bij punt 7, de verhouding tusschen ouders
en kinderen, houdt de heer M. stand. ,,Hoe de heer
Schollmann het ook moge trachten in te wikkelen,
hij moet erkennen, dat lVIuLT. in het slot zijner rede
de kinderen heeft willen onttrekken aan den invloed '
van de ouders. De toelichting hier door mijn tegen-
stander gegeven, is een geheel on_juiste." Men ziet:
de heer M. laat mij weer verkennen", wat ik juist
; tegengesproken heb. Begrijpt de heer M. niet dat hij
hier al te handig is?
~ · Verondersteld, dat het werkelijk MULTATULl1S he-
j doeling geweest was, de kinderen aan te sporen tot
ii nverhreking van alle banden, die hen aan hunne
ouders verbinden ," welk effect zou dit opgeleverd
i hebben? Ter vergadering ware . geen kinderen aan-
wezig, dan die tot de jaren des ondersclieids zijn
gekomen, die dus voor een groot deel wel zelfstan-
X dig genoeg zullen denken, om niet in alles niet
i hunne ouders eensteinmig te zijn, maar die daarin
volstrekt nog geen aanleiding vinden om [/alle ban-
‘ 4