HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 50

JPEG (Deze pagina), 594.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

¤·.....-; . i in we W,. ,_,,,,__ ,,_. ;_,;.@;i,.r Zä,
48 A
bevestigd, niet emvergeworpen werd. ­- De heer
M. acht het niet de moeite waard te zeggen, dat
ik gelijk of ongelijk had, maar komt met de volgende,
niets ter zake at"doende,fraze voerden dag: HMULT.
die naar het oordeel van zijn vereerder en verde-
diger de landswetten niet hare toepasssing verwart 1
en over de eouranten een onbillijk vonnis velt~,
MULT velt vonnis over de Aarde en de Hemelen!’> g ä
Dit ,,vonnis vellen over Aarde en Hemelen," zal ·
wel beteekenen, dat MULTAT[lLl,S kritiek ook het kri-
tiekste niet spaarde, en dan volgt uit de redenee-
ring (P) van den heer M., dat MULT. zijn oordeel in za- e
ken van godsdienst en wijsbegeerte niet mag ge-
bruiken, omdat . , . , ja, omdat hij een in, i. fou-
tief veerbeclcl aicmhaalcle, tot illuszreermg eem een overi-
gens juist betoegff (*)
Nog wat handigheid en traze!
Bij punt G had ik kortheids­ en duidelijkheidshalve
voor het nietszeggende »man en vrouw - natuurdrift"
van den heer M. in plaats gesteld : »Liefde - natuur-
_ drift"; maar overigens ontkend, dat Mum. eek maar >
` met een enkel woord zou gesproken hebben over de
’ verhouding tuschen man en vrouw. ` ‘
Zegt nu de heer M: MULTATUL1 heeft wel over het g
onderwerp gesproken en hij heeft de verhouding of ` A
liefde tusschen man en vrouw atgesehil<le1·d als leu- _
ter zinnelijke natuur-aandrit`t"? Geen oogenblik denkt
(*) Als ik na de lezing der kritiek i_?) van den heer M. nog
eenige illusie had behouden omtrent de kraeht van zijn lo-
. gika, dan zon ikuvan den heer M. vorderen, dat hij 0nmid­ E
dellijk tot het brjgeloovigst katholicisme ofhet domst féti- ,
chisrne terugkeerde. De fouten in de rev/eneerz`oig<·n des hee
ren M. zijn legio. .