HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 49

JPEG (Deze pagina), 555.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

1
4
jj 47
l
door de heer M., bij gebrek aan argumenten. mijn
tp betoog zoekt te verzwakken.
,, Wilt ge een voorbeeld van handigheid? Herleest
Q dan den aanvang van het tweede opstel des heeren
M. Zonder blikken of blozen xegt hij ongeveer, dat
t ik zijne beweringen ~~ ten minste de «,l1oot`dfeiten" -
erkend heb en dat ik mij heb opgehouden met het
{ betwisten van eenige dehrils. Zoo iets wordt niet
‘ gezegd zonder bedoeling. Het moet de lezers in eene
stemming brengen, die hen alles doet toegeven wat
de heer M. verder belieft te zeggen.
« Eilieve, waarde heer M: 1e wat was toch uw hoofd-
aanklacht tegen Mum ? Dat wist ge zelf niet. Ze Wat
heb ik toch erkend? lk heb gezwegen over ïiïutra-
'l`ULI’S atheïsme omdat het voor mij de hoofdzaak
niet was, maar heb ik u toegegeven, dat Mum. be-
leedigend was en dat hij het publiek mystiiiceerde? .
Heb ik u niet alle bovengenoemde stellingen be-
twist, op de 5e na? -·- Waartoe heeft anders mijn
" geschrijf gediend, dan om deze dlngen te weerleg-
gen? -
Op de punten 1, 2 en 4 is de heer M. niet terug
gekomen; ik zal zijn voorbeeld volgen en ze stilletjes
’ laten rusten.
Bij punt 3 - Eerbicd voor de wat - levert de
heer M. weer een curieus staaltje van handig lrazen­
gebruik.
Ik had aangetoond, dat Mutraruiaïäbetoog hierop
· neerkwain ; eerbied voor de wet bestaat feitelijk niet-
omlewvcvyoinq wel (Zie mijn eerste artikel). Tevens
had ik voor het in. i. foutieve voorbeeld van Mrxxr.
een anderin de plaats gesteld, waardoor de stelling
1