HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 48

JPEG (Deze pagina), 599.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

l
`9
4«6 V;
ll
Nog eens! dit zouden ,,bg`zak«m" zijn? - Waarde
lezer! stel u eens voor, dat iemand te Rotterdam N
in eene lezing de stelling verdedigde: »de staat is een ..
r dollemansbegrip;" of, dat hij in het bijzijn van een ­)
beschaafd publiek van beiderlei geslacht voor den
, dag kwam met de bewering: ,,Man en vrouw - na-
tuurdrift;" (*) of nog erger, dat hij zich verstoutte
tot het betoog der stelling: ««Geen verderfelijker tic- {
j tie en geen noodlottiger bijgeloof. dan de invloed ‘
t van de ouders op de kinderen;" - wat dunkt u,
i zouden de Rotterdammers dan ook te »zoetsappig"
zijn, om den spreker den rug toe te keeren en luid «
` en openlijk te protesteeren tegen zulke nonsens?
Neen, wanneer men met zulke aantijgingen het stre-
ven in miskrediet brengt van een persoon, dien heel
j het beschaafd Nederland met naam en toenaam kent,
dan is het bestrijden van die handelwijze voor mij
l hoofdzaak.
‘ In mijn vorig opstel toonde ik aan, dat geen der
zeven bovengenoemde stellingen door MULT. waren "
jr uitgesproken of verdedigd, uitgezonderd de 3e en de
5e en dat dus het beweren van den beer M. valscii
was. Spreekt de heer M. mij tegen? Volstrekt niet,
dit zal ik bewijzen. Alleen durft hij volhouden, dat ‘
hetgeen hij omtrent de verhouding van ouders tot
kinderen meedeelde, de ware lezing is van Murra-
l TULI,S woorden. En daarom moet ik niet kracht pro-
testeeren tegen de handigheid en de frazen, waar-
(*) Neemt men den drang van het gemoed zoowel als zin- ‘
neli_jkheid ,,natuurdrilt", dan is eigenlijlx de heele stelling
onschuldig en eenvoudig waar. De heer M. bedoelt niet
,,uatuurdrift" blijkbaar alleen zinnelijke aandrift.

lt
ll
l .