HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 46

JPEG (Deze pagina), 577.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

{
( ?
. _ 44
ongeloof" en ruwe bespotting, als ook hetkritieksto
- dat is zgn geloof -­ niet gespaard wordt ?" (*) -
Een oprecht katholiek hangt de leer zijner kerk met gl
evenveel liefde aan als de heer M. zijn zuiver Deïsme.
De katholiek zou den heer M. beschuldigen van par-
tijdig meten met twee maten.
Heeft MULT. ook de wapenen van spot en satyre
niet ongebruikt gelaten, men wete, dat hij zulke g
wapenen niet het hoogst schat en dat hij niet spot
uit louter lust tot spotten. NSQJ025 bewijst mails maar
prikkelt tot denkem" staat ergens in de Icleërz. - Op"
wekken tot planken nu, is het voornaamste streven *
van MULTATUL1.
Begrijpt men nu, waarom voor mij de hoofdzaak
niet gelegen was in MUI,1`Al`ULI’S atheïsme. Dat hij
atheïst is stem ik toe en ik begrijp niet waarom hij
het zou moeten verontschuldigen. Dat hij voor zijn
gevoelen uitkomt en er voor strijdt met geheel zijn
hart, met al zijn seherpzinnig vernuft, met al de {
wapenen, die een krachtig oordeel tot zijn beschik-
; king stelt, is het bewijs van den ernst en de kracht zij-
xr ner overtuiging en dus geheel zooals het behoort.
i De geestelijken van elke richting strijden toch ook g'
voor hunne zienswijze! lk keer daarom weer terug E
tot die zoogenaainde »bijzaken."
Ziet hoe de heer M. met Mum. handelt. Hij legt
E hem niet meer of minder ten laste dan het volgende:
i (*) Ot` het ongeloof uit den aard der zaak ,,OlIlJ€SCll()lT­L” en *
of het atheïsme als zoodanig ,,ruw" is, heb ik uit het schrij-
‘ ven der heeren M. en Heyermans niet kunnen besluiten.Al­
{ lëlllüäil i‘1'li.Ztàl1, lllijllê llG0l‘BIl! OH]. de gO€ g€1YlGGIlt,€ LG /C1'-
3 blinden.
il

{ I