HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 45

JPEG (Deze pagina), 571.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

.l.&­ . e-. -. . f e. iii _ r"“"“‘““‘» `·=· _ « ­ T en
43
overtuiging strijden en de overtuiging van anderen
bespotten, zijn twee verschillende zaken." Dit stem
· ik toe, maar niet kan ik toegeven, dat NIULTATULFS
rede eene doorloopende bespotting was van anderer
i overtuiging. En zoo toch doet de heer M. het voor-
komen. Achtereenvolgens liep de voordracht over
Mozes als wetgever en het gebruik, dat deze maakte
van den naam Jehova, om aan zijne wetgeving kracht
bij te zetten; over de rol van satan en hel in den
godsdienst; over de onfeilbaarheid, de onbevlekte
ontvangenis, de zoendood van Jezus en andere leer-
' stukken der christelijke religie. Alleen wie het on-
eerbiedig vindt, over deze dingen te spreken en dus
tot zijne leus maakt:
iilïwrllrlelc mag alles omlezzoekcn,
Alleewlg maar ’t lmltlelcslc iz·áet;" ,
kon aan de voorstelling, die MULT. gaf, aanstoot ne-
men. De heer M. schijnt de aangehaalde versregels
” tot zijne leus gemaakt te hebben; want het zal den
opmerkzamen lezers wel niet ontgaan zijn, dat hij
de lottrompet steekt over den redenaar, zoolang maar
niet ..... het kritiekste onderzocht en aan de rede
getoetst wordt. Wat geeft den heer M. toch het recht
te spreken van Honmiskenbaar talent” en aveel hu-
n1or" en zich verkneukelen over de nscherpe geeste-
len der satyre" (*) als het maar de leerstukken der
katholieken geldt; als de dwaasheid van het geloof
» in hel en duivel, onfeilbaarheid en onbevlekte ont-
vangenis zonder verscliooning in het juiste licht ge-
steld wordt en waarom klaagt hij over Honbescliott
Ct) Zie het eerste artikel van den heer M.