HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 43

JPEG (Deze pagina), 587.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

. M. i . .. . . iw. , ' "”@,Q " ‘ ·‘‘" 1 ¥’*··
gi
41
over MULTATULI ’s quasi-veraehtende houding op
volgen. Dan komt de gelijkstelling van geloof met
6 bijgeloof nog eens op het tooneel en eindelijk volgt
eene qualificatie van h/lULTATULI’S maatschappelijke
l theoriën als ldwaas en verachtelijk." De heer M. zal
dus wellicht zelf niet weten wat voor hem de »hoofd-
zaak" is. lk zal maar houden, of ik zijne bedoeling
« vat en het eerst MULTATULI`S atheïsme aan de orde
stellen.
llvlUL'l‘ATULI’S Clll’l6l·872Z8 dan. Een oogenblik sta ik
waarlijk verlegen: - Moet ik nu zeggen, dat ik l/Ium;
‘ wel een ,«knap" man vind, maar dat ik toch niet
had verwacht, ndat hij .200% olllleïsl zou zgn ?" On-
mogelijk! - Van het oogenblik aan, dat ik »Zl/[cm
Hcloelclcw·" had gelezen, is het niet in mij opgeko-
men, den schrijver te verdenken van gereformeerd-
heid, katholicisme, lutheranienie, of van eenige an- '
dere godsdienstigheid.
g Moet ik hem dan het allleïsl-.eg'n tot grief maken,
of züne rondborslige belgdeizls daarvan? Verlangt
men dit, dan moet ik betuigen, dat ik noch het één,
, noch het ander kan of wil doen, en zie hier waarom.
._ Er is een geloof en een ongeloof, waarvoor ik niet
het minste respect gevoel en er zijn geloooers en
met-geloooers, die gelijkelijk in mijne verachting dee-
len (*). Het zijn dezulken, wier geloof of ongeloof
(*) Zoo b. v. de ,,zwetsende" atheist, waarmee pater La-
eordaire te doen had, toen deze zijn omelet bakte. Deze
‘ athcïst had misschien gedacht, dat hij met zijn ongeloof de
natuurverschijnselen kon verklaren, In dat geval was de vraag
van den pater nog zoo onaardig niet. Maar had hij een athe-
iet van de Multatuli-soort tegenover zich gehad ­­ dit soort
namelg/e oerlieelcll zich niet alles te lcuzmen oerklaren door het
(