HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 42

JPEG (Deze pagina), 533.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

‘ _, V V _ y __,___ ______M ___d
gy
40
daartoe kon ik niet besluiten. Zelf ging ik tot be-
korting over. Maar ook het verkorte artikel vond
geen genade. Waarom? deel ik den lezer later niee. à
Eerst verzoek ik zijn aandacht voor het artikel, zoo-
als het oorspronkelijk was. l
VOOR HET LAATST : M U L T sx T U L1. .
Alzoo: de hoofdzaak zou ik vergeten hebben. Dat
wil ongeveer zeggen, dat ik de zaak eigenlijk niet '
l aan durfde. De beschuldiging klinkt wel wat hard,
j als nien in gernoede overtuigd is, dat nien de hoofd-
e mak niet heeft vergeten. `
E llet ligt er toch maar aan, wat men als hoofclmak
gelieft te beschouwen. Jlfym doel was de bestrijding
van tastbare onwaarheden, van onjuiste voorstellin-
gen en zucht tot zwartmakerij. Daartoe heb ik ge- g
g schreven over MUL’r.xTUL1’s houding ten opzichte zij- L
l ner toehoorders, over de klacht, dat hij niet enkel
ll het bgyycloof', maar ook het geloof bestreed en teu M
laatste zijn pnnt voor punt de ideen, die over bij- ,_
geloof in leven, staat en huisgezin handelen, bespro-
ken. Slechts eene zaak, die den heer M. aanstoot
jl had gegeven, hen ik voorbügegaan: lt1aZmtuli£’s
at/zetlsme.
Of dit a«heïsn1e voor den heer M. de hoofdzaak
ti uitmaakt, is uit zijn tweede schrijven inoeielijk te ‘
beslissen. Als niün tegenstander de woorden gebe-
j zigd heeft: ,,En nu een enkel woord over de hcofd­
T, za.tk," laat hij er onmiddellijk eene vernieuwde klacht
t