HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 41

JPEG (Deze pagina), 580.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

l
·l. I
j 39
I nen, zette ik mij onmiddellijk ter beantwoording.
g Wat ik schreef volgt met eenige wijziging en uit-
ïl breiding hieronder.
t ln mijn begeleidend schrijven aan den Redakteur
van het ,,Zondagsblad," maakte ik mijne ver·ontschul-
diging over de lengte van het stuk, maar beloofde
6 na de plaatsing niet meer op de zaak te zullen te-
? rugkomen.
’ Tevens gaf ik den heer Heyermans beleefd in over-
weging, ten opzichte van mijn artikelen dezelfde on-
1 zijdigheid in acht te nemen als tegenover die van
den heer M., daar het aan zijn scherpen blik niet
f kon ontgaan zijn, hoe zwak de verdediging van mijn
l tegenstander was geweest en hoe talrük de incon-
sequenties waren, die hij begaan had; dat ik even-
wel te vergeefs gezocht had naar eenige aanmerking '
, onder zijn artikel, die den lezer in het vinden der
E zwakke plaatsen behulpzaam kon zün.
i Mijn verweerschrift werd niet geplaatst. In het
j »Zondagsblad" van 4 Mei kwam de volgende ”cor­
respondentie" voor:
, «·Van den heer Janssen Schollmann ontvingen wij
l een opstel tot nadere bestrhding van het artikel des
‘ heeren M. over Multattoli. Het is ons onmogelijk voor
. die wederlegging plaats in te ruimen, omdat zij voor
; ons blad veel te uitgebreid is. Het artikel toch is
V meer dan een vel druks groot. W il de schrijver ons
l machtigen uit zijn opstel de belangrijkste momenten
over te nemen, dan zullen wij daartoe in ons vol-
gend nummer overgaan. ·Vij zullen anders gedwon-
gen zijn het ter zijde te leggen."
Den heer Heyernians mün werk te laten besnggjgu
l
1