HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 40

JPEG (Deze pagina), 584.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

" - t . is -, te ‘
l
·l.
38 j
aan den invloed van de ouders. De toelichting, hier E
door mijn tegenstander gegex en, is eene geheel onjuiste. I
lk moet hein het recht ontzeggen,aan de woorden van {,
Multatuli eene bijzondere interpretatie te geven. Hij j
heeft rond en open den spot gedreven met de wijs-
heid der ouders en de leer gepredikt dat de kinderen
aan den invloed der ouders moeten worden onttrok- i
ken, omdat knapen en meisjes, de lessen van zooge- Y,
naamde wijsheid der ouders in zich opnemende, in de a'
ouderlijke vooroordeelen opgroeien. J
lk ben het niet eens met den vermetelen spreker
en in strijd met het verlangen des heeren Schollmann, 1
, veroordeel ik uit volle overtuiging de strekking van
l soortgelijke voorlezingen. Zij vertegenwoordigen de «
l hoogste onzedelijkheid en hebben ten doel om het
, geestelijk en maatscliappelijk leven ten gronde te rich- ,
j ten. Daarom heb ik mij verplicht geacht, aan deze
treurige zaak openbaarheid te geven. Mocht Multatuli
I ooit weder om geld verlegen zijn en dan voorlezingen j
' houden, dan weet althans, wie er heengaat, waaraan 6
{ hij zich waagt,
j Met achting, mijnheer de Redacteur, l
Uw l)w. Dienaar
L M_ K
?
Vele lezers zullen dit artikel wellicht mm vinden. '
jl De heer geeft zich op zulk een onhandige wijze bloot, ~
hij toont zoo geheel en al, dat hij niet vreemd is j
aan de familie Kappt·Zm·cm, dat men zich moet ver-
wonderen, hoe sonnnige lieden zich nog door zijn ,
j geschrijf lieten verblinden. De ervaring bewees niij,
1 dat zelfs de frazen van den heer M, nog opgang ma-
ll ken en om den Zondagsbladlezers de oogen te ope-
3*
·· i
1
J