HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 39

JPEG (Deze pagina), 599.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

gg wk wa- , gg Wgfg g 4__¤___&___M_Lá jj __,, e _ _,_,-»-
l
l
j sv
M meent met het menschdom? lk geef op die vragen een
’ antwoord dat over Multatuli vonnis velt. Zijn er atlie‘
ah ïsten, die het in beginsel, met hem eens zijn, dan die-
` nen zij althans toe te stemmen dat zij niet open vi-
zier hebben te strijden, en hunne zienswijze niet behoo-
ren binnen te smokkelen op de wijze zooals het nu is
geschied.
Zoo ook vva1·en de maatschappelijke theorien, die
lil Multatuli verkondigde, meerendeels dwaas en verach-
fl telijk. Reeds geeft zijn vriend, de heer Schollmann,
j toe: dat hetgeen werd gezegd ten opzichte van eerbied
i voor de wet, ten deele ongerijnid was, omdat de wet
¢ met hare toepassing werd verward, en verder: dat Mui-
tatuli ten aanzien van de pers onbillijk en te heftig
was. Ziedaar nu de man, die zich het recht aanniatigt
God te beoordeelen en at te schaffen! Aan een God-
loochenaar van de Multatuli-soort werd, ik meen door ,
Pater Laeordaire eens plotseling de vraag gesteld; ,,lloe
komt het dat boter, eene weeke maar vaste stof, op
het vuur vloeistof wordt, terwijl een ei, vloeistofzijnde,
f op het vuur hard vvordt?" De zvvetsende atheïst bleef
' het antwoord schuldig. ,,Zie!" zoo vervolgde de gees-
l telijke: ,,gij doorgrondt niet eens de wording van een
, omelet en gij vermeet u God en de Schepping te be-
l, oordeelen?” De atheïst droop bedrenimeld af. Men voelt
l de toepassing. Multatuli, die, naar het oordeel van zijn
i vereerder en verdediger, de landswetten niet hare toe-
j passing verwart en over de eonranten een onbillijk en
I te heftig oordeel velt ~, Multatuli, velt vonnis over
de Aarde en de Hemelen! Het zou belachelijk wezen,
6 indien ’t niet afschuwelijk ware,
g Hoe de heer Sehollmann het ook moge trachten in
i te wikkelen, hij moet erkennen dat Multatuli in het
slot zijner rede de kinderen heeft willen onttrekken
+