HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 38

JPEG (Deze pagina), 620.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

`‘ A . - TT" iïïwiï we ,._
· · l
l
36 j
wering is te dom om er lang bij stil te staan. Alhoe-
wel de juiste grens niet af te bakenen is, weet iedereen j
wat onder Geloof tegenover Biigeloof in den algemee­ ag
nen zin van beide woorden verstaan wordt, Het Geloof G
is een tamelijk conc1·eet begrip, dat, tot de geringste
formule herleid, den naam Dëisnie draagt. Het Bijgeloof
staat naast het Geloof als een parasiet. VVonderwateren,
tooverdranken, booze geesten, stygmaten, heksen, mira- _
kelen, onfeilbaarheid, absolutie, enz., enz., zijn punten
van Bijgeloof. Wie ze verwerpt, behoeft het bestaan al
van de Hoogere Macht, die men God noemt, niet te Q
ontkennen. In ieder geval wensch ik door een om i
geld verlegen spreker niet misleid te worden. VVanneer ¢
, hij mij oproept om te komen te komen luisteren naar
eene redevoering over het Bijgeloof, dan wensch ik
l mijne vrouw en mijne kinderen, die ik medebraeht,
, niet te zien onthalen op eene stnitende daad van hei-
l ligschennis,
De heer Sehollmann zegt dat wie de taal van den I
, spreker hinderde, de zaal had kunnen verlaten. ls zulk
E een antwoord betamelijk? Ik geloof het niet en ik
l geloof het te minder, omdat er niet was verklaard dat j
‘ wie voor de godslastering de vlucht nam. aan de kas ·
it zijn geld kon terug bekomen Het is hier ook niet de ,
vraag of men al dan niet de zaal had kunnen verla­ S.
ten; de vraag is of Multatuli, adverteerende dat hij l
over Bijgeloof zou spreken, het recht had het meest
il onbeschofte Ongeloof te prediken; de vraag is of Mul- g
tatuli tot zelfs het zuiverste en meest gelouterde l)eïs­ I
l ine mocht trachten te dooden in de harten van een
argloos publiek, dat opgekomen was uitsluitend om ë
i, over Bijgeloof te hooren spreken; de vraag is of zulk g
j een streven niet schandelijk is en of het niet de ver- i
ontwaardiging moet wekken van ieder die het goed
t
*1*